Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
   Statut Miasta 
   Budżet Miasta na 2006 rok  
   Budżet Miasta na 2008 rok  
   Budżet Miasta na 2009 rok 
   Budżet Miasta na 2010 rok 
   Budżet miasta na 2011 rok 
   Budżet miasta na 2012 rok 
   Budżet miasta na 2013 rok 
   Budżet miasta na 2014 rok 
   Budżet miasta na 2015 rok 
   Budżet Miasta na 2016 rok 
   Budżet Miasta na 2017 rok  
   Budżet Miasta na 2018 rok  
   Budżet Miasta na 2019 rok 
   Budżet Miasta na 2020 rok  
   Budżet Miasta na 2021 rok 
   Podatki i opłaty 
   Uchwały Rady Miasta 2003-2010 
   Uchwały Rady Miasta 2011 
   Uchwały Rady Miasta 2012 
   Uchwały Rady Miasta 2013 
   Uchwały Rady Miasta 2014 
   Uchwały Rady Miasta 2015 
   Uchwały Rady Miasta 2016 
   Uchwały Rady Miasta 2017 
   Uchwały Rady Miasta 2018 
   Uchwały Rady Miasta 2019 
   Uchwały Rady Miasta 2020  
   Uchwały Rady Miasta 2021 
   Zarządzenia Burmistrza 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały rady miasta 2021: 411
strona główna: 134134
    witamy w raciążu / prawo lokalne / uchwały rady miasta 2021 
   Uchwały Rady Miasta 2021
 
  
1 UCHWAŁA Nr XXIV/211/2021 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 04 sierpnia 2021 roku Poniedziałek, 09/08/2021
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79964 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Uchwała Nr XXIV/210/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 sierpnia 2021 r. Poniedziałek, 09/08/2021
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2021
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1239914 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Uchwała Nr XXIV/209/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 sierpnia 2021 roku Poniedziałek, 09/08/2021
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3313590 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 UCHWAŁA Nr XXIV/208/2021 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 04 sierpnia 2021 roku Poniedziałek, 09/08/2021
  Opis: w sprawie wyrażenia woli przez Radę Miejską co do zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż na okres do trzech lat
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102910 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Uchwała NR XXIII/199/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Piątek , 25/06/2021
  Opis: w sprawie przyznania dyrektorowi Miejskiego Przedszkola w Raciążu prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109825 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Uchwała NR XXIII/207/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: Zmiany Uchwały Nr XXV/136/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106641 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Uchwała NR XXIII/206/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2021.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1570266 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Uchwała NR XXIII/205/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3312944 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Uchwała NR XXIII/204/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183077 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Uchwała NR XXIII/203/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 238831 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Uchwała NR XXIII/202/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Raciąż i jej jednostkom organizacyjnym , udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135395 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Uchwała NR XXIII/201/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165106 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Uchwała NR XXIII/200/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102458 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Uchwała NR XXIII/198/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie przyznania dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 113180 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Uchwała NR XXIII/197/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114408 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Uchwała NR XXIII/196/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105566 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Uchwała NR XXIII/195/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96841 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Uchwała NR XXIII/194/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021r. Środa , 23/06/2021
  Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Raciąż wotum zaufania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101571 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Uchwała XXII/182/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Wtorek , 30/03/2021
  Opis: w sprawie podjęcia uchwały w sprawie działań Rządu podjętych w związku z pandemią COVID-19 i podjęcia przez władze Gminy Miasto Raciąż określonych działań w tym zakresie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 124946 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Uchwała XXII/193/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Raciąż miejsc sprzedaży.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 121774 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Uchwała XXII/192/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: zmieniająca uchwałę Nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2021 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 176377 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Uchwała XXII/191/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1651965 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Uchwała XXII/190/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3304238 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Uchwała XXII/189/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 112326 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Uchwała XXII/188/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie uchwalenia „ Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Raciąż na lata 2021 – 2025”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 351312 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Uchwała XXII/187/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Gminy Miasto Raciąż na lata 2021 – 2025.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 341443 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Uchwała XXII/186/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111190 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Uchwała XXII/185/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115928 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Uchwała XXII/184/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 209709 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Uchwała XXII/183/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 125735 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Uchwała XXII/181/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie obrony prawdy, godności i wolności człowieka w związku z wprowadzonymi przez Rząd Polski obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137677 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Uchwała XXII/180/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąża
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 915162 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Uchwała XXII/179/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. Poniedziałek, 29/03/2021
  Opis: w sprawie w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109840 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Uchwała nr XXI/178/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 stycznia 2021r. Poniedziałek, 15/02/2021
  Opis: w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2021.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 175215 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Uchwała nr XXI/177/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 stycznia 2021r. Poniedziałek, 15/02/2021
  Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139403 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Uchwała nr XXI/176/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 stycznia 2021r. Poniedziałek, 15/02/2021
  Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30.12.2019r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296489 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna