Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
ochrona środowiska: 11101
strona główna: 136744
    witamy w raciążu / ochrona środowiska 
   Ochrona Środowiska
 
  
1 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego nr. KP.6220.2.2021 z dnia 09.06.2021r. Środa , 09/06/2021
  Opis: w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącej farmy fotowoltaicznej na działkach o nr ew. 738/3 i 744/1 o mocy 750 kW (moc istniejąca 990 kW) położonych w Raciążu, obręb 0233 Miasto Raciąż ( w rejonie ul. Leśnej).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100494 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego nr. KP.6220.1.2021 z dnia 07.06.2021r. Wtorek , 08/06/2021
  Opis: w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącej farmy fotowoltaicznej na działce o nr ew. 2117/1 0 mocy 750 kW (moc istniejąca 950 kW) położonej w Raciążu, obręb 0233 Miasto Raciąż ( w rejonie ul. Kasztelańskiej).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143076 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Zawiadomienie w spr. wszczęcia postępowania administracyjnego nr. KP.6220.5.2020 z dnia 29.10.2020r. Poniedziałek, 02/11/2020
  Opis: w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fizykochemicznego podczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków Polmlek Raciąż Sp. z o. o. na terenie nieruchomości tj. działek o nr ew. 1530/3, 1530/4, 1530/15, (obręb 0233), położonych w Raciążu przy ul. Zawoda 48.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 416511 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego nr. KP.6220.3.2020 z dnia 28 października 2020r. Piątek , 30/10/2020
  Opis: w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji do przetwarzania nieużytkowych tworzyw sztucznych na ciekłą parafinę techniczną metodą depolimeryzacji niskotemperaturowej na terenie nieruchomości tj. działki o nr ew. 879/1 (obręb 0233) położonej w Raciążu przy ul. 11 Listopada 24.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 676088 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Informacja w sprawie obowiązku sprawozdawczego podmiotów korzystających ze środowiska Środa , 10/07/2019
  Opis: w zakresie raportowania do Krajowe j bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1098163 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administarcyjnego Wtorek , 02/07/2019
  Opis: polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w rejonie ul. Kilińskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1293762 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności Poniedziałek, 28/01/2019
  Opis: w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 195474 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności Poniedziałek, 28/01/2019
  Opis: w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 195474 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wtorek , 08/05/2018
  Opis: w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: Uruchomieniu linii do suszenia produktów mleczarskich na terenie działki przy ul. Zawoda 48.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 386025 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Zawiadomienie o wszczęciu postęowania administracyjnego Środa , 11/01/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 217710 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Obwieszczeie Burmistrza o wydaniu decyzji Wtorek , 15/11/2016
  Opis: braku potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno - magazynowego przy ulicy Płockiej 53.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 160840 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego Poniedziałek, 11/07/2016
  Opis: w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno - magazynowego na działce położonej przy ul. Płockiej 53.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 208060 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Obwieszczenie Środa , 09/03/2016
  Opis: dotyczące braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 287951 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Zawiadomienie Piątek , 08/01/2016
  Opis: o wydanych opiniach
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 357596 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów garażowo-magazynowych na stację demontażu na części działki o nr ew. 895/1 położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 82.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 353328 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Piątek , 20/11/2015
  Opis: w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 370270 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Raciąż i Prognona oddziaływania na środowisko projektu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Raciąż Czwartek , 05/11/2015
  Opis: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym umożliwiającym m.in. wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. PGN jest dokumentem, który ma uwzględniać wszystkie sektory i obszary funkcjonowania gminy, stąd tak istotny jest udział społeczeństwa podczas jego tworzenia.
Zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.(Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm.) w dniach 05.11.2015r. - 26.11.2015r. istnieje możliwość wnoszenia uwag do zamieszczonego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: ALapacz@faberconsulting.com, bądź w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Raciążu, Pl. Adama Mickiewicza 17, Raciąż - na załączonym formularzu.
  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 9242201 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża Czwartek , 13/08/2015
  Opis: o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Punktu skupu złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych na działce położonej w Raciążu przy ulicy Zawoda 62
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 248405 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wtorek , 23/06/2015
  Opis: Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 307533 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Piątek , 12/06/2015
  Opis: w sprawie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 362741 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Czwartek , 26/02/2015
  Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25 lutego 2015r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 371929 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża Środa , 25/02/2015
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 24.02.2015r. dotyczące oceny oddziaływania na środowisko
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 292817 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/1 Środa , 18/02/2015
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2015 r. - usługi weterynaryjne
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 3655320 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Zawiadomienie o wydanych opiniach Środa , 11/02/2015
  Opis: Przedsięwzięci e polegające na uruchomieniu linii technologicznej do suszenia produktów mleczarskich.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 112985 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 OBWIESZCZENIE Wtorek , 03/02/2015
  Opis: Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 26.01.2015r.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 117921 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 Obwieszczenie Burmistrza o ocenie oddziaływania na środowisko Czwartek , 29/01/2015
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza z dnia 23.01.2015r. o ocenie oddziaływania na środowisko
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 275554 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Piątek , 09/01/2015
  Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 412865 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Zawiadomienie o wydanych opiniach Wtorek , 02/12/2014
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 01-10-2014 Inwestora Stawiski Eugeniusz, Zgliczyn Witowy 53, 06-540 Radzanów, w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: przetwarzaniu odpadów w instalacji do produkcji betonu na działkach o nr ew. 1531/7, 1532/5, 1533/4 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 371073 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Piątek , 24/10/2014
  Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia wymiany instalacji do produkcji betonu.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 325953 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 29-09-2014 Nr KP.6220.4.2013/2014 Środa , 01/10/2014
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąża zawiadamia, że w dniu 29 września 2014 roku została wydana decyzja Nr KP.6220.4.2014/2014 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3.0MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu z wniosku z dnia 21-06-2010 oraz wniosku zmieniającego z dnia 18-11-2011 Inwestora FPH „ZEW” Dariusz Kuligowski, 05-120 Legionowo, ul. Lwowska 17.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 266350 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 OBWIESZCZENIE Poniedziałek, 01/09/2014
  Opis: Została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta Raciąż o ustaleniu warunków zabudowy dla części terenu zabudowanej działki o nr ew. 1141/8 położonej w Raciążu przy ul. Jana Pawła II dla inwestycji polegającej na montażu kotła na biomasę o mocy 150 kW, kontenera zasypowego paliwa i systemu kominowego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 263076 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 27-08-2014 o zakończeniu postępowania dowodowego Czwartek , 28/08/2014
  Opis: Inwestor FPH "ZEW" Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3.0 MW wraz z infrastrukturą techniczną.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 309707 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 27-08-2014 o przedłużeniu załatwienia sprawy Czwartek , 28/08/2014
  Opis: Inwestor FPH "ZEW" Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3.0 MW wraz z infrastrukturą techniczną.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296924 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż Środa , 02/07/2014
  Opis: Wyłożenie do wglądu
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 27007394 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Zawiadomienie o wydanych decyzjach Piątek , 27/06/2014
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 10 czerwca 2014 roku Nr WOOŚ-II.4242.2013.EW uzgodnił realizację przedsięwzięcia z wniosku z dnia 21-06-2010 oraz wniosku zmieniającego z dnia 18-11-2011 Inwestora FPH "ZEW" Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3.0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3 i 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 346910 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 OBWIESZCZENIE Piątek , 27/06/2014
  Opis: zawiadamiam, że została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 27 czerwca 2014 znak KP.6733.3.2014 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla działki nr ew. 2117/1, położonej w rejonie ulicy Mieszka I w Raciążu, dla inwestycji polegającej na budowie linii: napowietrznej i kablowej SN 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV, z wniosku PPH "ZEW" Dariusz Kuligowski, z siedzibą - ul. Lwowska 17, 05-120 Legionowo, z dnia 6 maja 2014 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 241558 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 OBWIESZCZENIE Piątek , 27/06/2014
  Opis: zawiadamiam, że została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 24 czerwca 2014 znak KP.6733.2.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ew. 24/1, 24/2, 26/2, 31/1 i 31/2, położonych w miejscowości Sierakowo, gm. Raciąż i dla działek nr ew. 2025/147, 2008, 1521, 1520, 1522/6, 1522/7, 1522/8 i 1522/4, położonych w rejonie ulic: Zawoda i 19-go Stycznia w Raciążu, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami z wniosku KOENERGIA - Sp. z o.o., z siedzibą: Krzywopłoty 42, 78-230 Karolino, z dnia 7 kwietnia 2014 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262801 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 OBWIESZCZENIE Poniedziałek, 09/06/2014
  Opis: Zawiadamiam, że została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 09 czerwca 2014 znak KP.6733.4.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działki o nr ew. 1177/3, 1178/3 położonych w Raciążu w rejonie ul. Kilińskiego 1, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz złącza kablowego niskiego napięcia wraz z demontażem istniejącego złącza kablowego w celu zasilenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną z wniosku Inwestora Energa - Operator S.A. Odział w Płocku 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 266587 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego Sobota , 24/05/2014
  Opis: Postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 06-05-2014 Firmy Produkcyjno-Handlowej "ZEW" Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii średniego i niskiego napięcia zasilającej, na terenie działki o nr ew. 2117/1 położonej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 347281 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Środa , 16/04/2014
  Opis: Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 07-04-2014 KOENERGIA Sp z o.o. 78-230 Karolino Krzywopłoty 42 w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 390437 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 28-03-2014 Piątek , 28/03/2014
  Opis: o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 312430 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż Czwartek , 20/03/2014
  Opis: W dniu 17 marca 2014 roku na wniosek Inwestora Pana Stawińskiego Eugeniusza Zgliczyn Witowy 53, 06-450 Radzanów, została wydana decyzja znak KP.6220.3.2013.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 90191 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż Poniedziałek, 17/02/2014
  Opis: Zawiadamiam, że została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 17 lutego 2014 znak KP.67.33.1.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę o nr ew. 1146/52 położoną w Raciążu, w obszarze ulicy Jana Pawła II, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków komunalnych.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 24358 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19-12-2013 o uzgodnieniu raportu (ooś) Piątek , 20/12/2013
  Opis: Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3.0MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3 i 744/1 położonych w Raciążu, z wniosku z dnia 21-06-2010 oraz wniosku zmieniającego z dnia 18-11-2011 Inwestora FPH „ZEW” Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 421687 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż Środa , 27/11/2013
  Opis: w sprawie zmiany decyzji Nr 3/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. K.P.6733.3.A.2013 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego tj. budowy przepompowni ścieków
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 70943 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Obwieszczenie Piątek , 15/11/2013
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż zawiadamia, że wpłynął wniosek Inwestora Firma Produkcyjno-Handlowa „ZEW” Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o mocy 4 x 3,0MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2017/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 474670 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 12-11-2013 o przedłużeniu załatwienia sprawy Czwartek , 14/11/2013
  Opis: Zawiadamia strony postępowania wszczętego na wniosek z dnia 21-06-2012 oraz wniosku zmieniającego z dnia 18-11-2011 Inwestora Firma Produkcyjno-Handlowa „ZEW” Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o mocy 4 x 3,0MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2017/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 115080 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo Czwartek , 07/11/2013
  Opis: Została wydana decyzja Nr 6220.1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 146842 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 09-10-2013 Środa , 09/10/2013
  Opis: o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
Inwestor FPH „ZEW” Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4x3,0MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3 i 744/1 położonych w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 98083 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Obwieszczenie Środa , 04/09/2013
  Opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57370 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 02/09/2013
  Opis: dot.: „Pompownia ścieków P1 przy ulicy Jana Pawła II w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35258 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 OBWIESZCZENIE Czwartek , 29/08/2013
  Opis: zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2013 roku po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 maja 2011 roku Inwestora „CEDROB” S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Pasz w Raciążu o zdolności produkcyjnej 120Mg paszy granulowanej na godzinę – rozbudowa II etap 60Mg/h paszy granulowanej, położonych na działkach o nr ew. 894/1, 894/2, 895/2 o łącznej pow. 4,901ha przy ul. Płockiej w Raciążu.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28020 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo Piątek , 09/08/2013
  Opis: Przedsięwzięcie polegające na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego „blok 173”, połączonego z robotami geologicznymi i użyciem materiałów wybuchowych wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż1000m , którego inwestorem będzie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie , ul. M. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 61918 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 30.07.2013 roku Środa , 31/07/2013
  Opis: Po ponownym rozpatrzeniu wniosku, zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 21 czerwca 2010 roku oraz wniosku zmieniającego z dnia 18 listopada 2011 roku Inwestora Firma Produkcyjno-Handlowa „ZEW” Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowych o mocy 4 x 3,0MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w m.Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 43687 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 OBWIESZCZENIE Środa , 24/07/2013
  Opis: Zawiadamiam, że została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 24 lipca 2013r. Znak KP.6733.2.A.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę 1146/52 położonej przy ul. Jana Pawła II, dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków, wydana na rzecz Inwestora Gminę Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 21678 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 OBWIESZCZENIE Środa , 24/07/2013
  Opis: O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę 1526/1, położonej przy ul. Akacjowej, dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków, wydana na rzecz Inwestora Gminę Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 21217 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż Wtorek , 09/07/2013
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Inwestycja polegająca na budowie przepompowni ścieków komunalnych do oczyszczalni.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30858 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż Wtorek , 09/07/2013
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Inwestycja polegająca na budowie przepompowni ścieków komunalnych do oczyszczalni.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30950 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż Poniedziałek, 01/07/2013
  Opis: o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60388 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Obwieszczenie Piątek , 28/06/2013
  Opis: Zawiadamiam, że została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 27 czerwca 2013 roku znak KP.6733.1 A. 2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działki o nr ew. 880/1 .879/4,, 872/2, 872/4, 880/4, 880/3, 1248/3 i 1237, położonych w obszarze ulic: 11-go Listopada i Polnej, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, wydana na rzecz Inwestora Gminę Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22753 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Obwieszczenie Piątek , 28/06/2013
  Opis: Zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2013 roku na wniosek z dnia 08-03-2013 Inwestora CEDROB S.A 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5, została wydana decyzja znak KP.6220.1.2013 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kolumny suszarni zboża na terenie Zakładu Produkcji Pasz w Raciążu przy ul. Płockiej na działkach o nr ew. 894/1, 894/2 i 895/2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25584 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 24 kwietnia 2013r. Sobota , 27/04/2013
  Opis: Sprawa Dariusza Kuligowskiego z dnia 28 lutego 2013 roku, znak: GKM-OŚ-GP.7624.1.2010.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 138385 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Piątek , 19/04/2013
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 20-03-2013   Inwestora  „CEDROB  S.A.” 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5  w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia  polegającego  na: Rozbudowie kolumny suszarni zboża na terenie Zakładu Produkcji Pasz w Raciążu położonego na działkach o nr ew.894/1, 894/2, 895/2  przy ul. Płockiej  w Raciążu, w ramach istniejącej zabudowy produkcyjnej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65996 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Piątek , 12/04/2013
  Opis: Wniosek z dnia  08-03-2013 Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Raciążu ul. Jana Pawła II 1B   w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 31 szt. tymczasowych garaży na działce o nr ew. 1146/5 i na  części działki o nr ew. 1146/3  ,  położonych  w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63515 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 OBWIESZCZENIE Poniedziałek, 08/04/2013
  Opis: Została wydana decyzja Nr GKM-OŚ-GP.6220.2.2013 o braku  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia  polegającego  na: Budowie wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 180 m2, na działce o nr ew. 1531/6  na terenie Zakładu Produkcyjnego w Raciążu  ALFA PVC Spółka z o .o.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54651 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 26 marca 2013 roku Czwartek , 28/03/2013
  Opis: o wniesieniu odwołania od decyzji środowiskowej. Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4x3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu na rzecz inwestora FPH „ZEW” Dariusz Kuligowski, 05-120 Legionowo, ul. Lwowska 17.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25422 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Zawiadomienie Wtorek , 19/03/2013
  Opis: iż w dniu 15-03-2013 Burmistrz Miasta Raciąż wydał postanowienie nr GKM-OŚ-GP.6220.2.2013 o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 180m2, na działce o nr ew. 1531/6 na terenie Zakładu Produkcyjnego w Raciążu ALFA PVC Spółka z o.o.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26140 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Zawiadomienie Czwartek , 14/03/2013
  Opis: iż w dniu 12-03-2013 Burmistrz Miasta Raciąż wydał Postanowienie nr GKM-OŚ-GP.6220 1. 2013  o  odstąpieniu  od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia  polegającego  na: Budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 1334 w Raciążu przy ul. Płockiej w miejscu istniejącej stacji ,po jej likwidacji na działkach o nr ewidencyjnych  907/3 i 907/4 obręb 0233 Raciąż oraz 74/1 obręb 0006  Cieciersk Gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58157 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 OBWIESZCZENIE Wtorek , 05/03/2013
  Opis: W dniu 28.02.2013 roku, na wniosek z dnia 21.06.2010r. Inwestora FPH „ZEW” Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 została wydana decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody, na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3,0MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23810 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Piątek , 22/02/2013
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 20-02-2013   Inwestora  „CEDROB  S.A.” 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5  w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia  polegającego  na: Rozbudowie kolumny suszarni zboża na terenie Zakładu Produkcji Pasz w Raciążu położonego na działkach o nr ew.894/1, 894/2, 895/2  przy ul. Płockiej  w Raciążu, w ramach istniejącej zabudowy produkcyjnej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65061 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Zawiadomienie o wydanych opiniach Wtorek , 12/02/2013
  Opis: Przedsięwzięcie polegające na: Budowie stacji paliw płynnych PKN ORLEN nr 1334 w Raciążu na działkach o nr ew. 907/3 i 907/4 obręb 0233 Raciąż oraz na działce 74/1 obręb 0006 Cieciersk Gmina Raciąż przy ul. Płockiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30987 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wtorek , 05/02/2013
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 09-01-2013 ALFA PVC Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Raciążu ul. Zawoda nr 50 w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej na działce o nr ew. 5131/6 w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32061 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Piątek , 18/01/2013
  Opis: dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw ORLEN nr 1334 w Raciążu przy ul. Płockiej w miejscu istniejącej stacji, po jej likwidacji na działkach o nr ewidencyjnych 907/3 i 097/4 obręb 0233 Raciąż oraz 74/1 obręb 0006 Cieciersk Gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 107004 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 10 października 2012 roku Środa , 10/10/2012
  Opis: W sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowych o mocy 4 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w m. Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 136256 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 OBWIESZCZENIE Czwartek , 05/07/2012
  Opis: Zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2012 roku na wniosek Inwestora Pana Stawickiego Eugeniusza Zgliczyn Witowy 53 06-450 Radzanów, została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o zdolności produkcyjnej 350Mg/d, na terenie działek o nr ew. 1531/7, 1532/5 w Raciążu przy ul. Szwedzkiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67567 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Poniedziałek, 28/05/2012
  Opis: Inwestor: Stawiński Eugeniusz Zgliczyn Witowy 53, 06-450 Radzanów,
w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa instalacji do produkcji betonu o zdolności produkcyjnej 350 Mg/d na terenie działek o nr ew. 1531/7, 1531/5 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81123 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Środa , 23/05/2012
  Opis: na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 152765 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Czwartek , 19/04/2012
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 16-04-2012 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 09-140 Raciąż ul. Wolności 34 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Raciąż na terenie działek o nr ew. 1531/1, 1532/1, 1533/1 położonych w Raciążu w obrębie ew. 233 Raciąż
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją – wnioskiem Inwestora w Biurze Urzędu Miejskiego w Raciążu Pl.A. Mickiewicza 17 pok. Nr.14 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek-piątek godz. 730-1530 lub tel. 23 /6791163 w.28
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61031 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 OBWIESZCZENIE Czwartek , 05/04/2012
  Opis: W dniu 05 kwietnia 2012 roku na wniosek z dnia 17 maja 2011 roku Inwestora „CEDROB” S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Pasz w Raciążu o zdolności produkcyjnej 120Mg paszy granulowanej na godzinę – rozbudowa II etap 60 Mg/h paszy granulowanej, położonej na działkach o nr ew. 894/1, 894/2, 895/2 o łącznej pow. 4,901 ha przy ul. Płockiej w Raciążu.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71710 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 OBWIESZCZENIE Wtorek , 13/12/2011
  Opis: Ocena oddziaływania na środowisko. Inwestycja - budowa elektrowni wiatrowych o mocy 5 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ew. 2017/1 , 760 , 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 127138 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 OBWIESZCZENIE Piątek , 30/09/2011
  Opis: W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie Wytwórni Pasz w Raciążu o zdolności produkcyjnej 120 Mg/godz. paszy granulowanej – rozbudowa II etap 60 Mg/h paszy granulowanej na terenie działek o nr ew. 994/I, 894/2, 895/2 położonych w Raciążu przy ul. Płockiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122333 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 OBWIESZCZENIE Poniedziałek, 05/09/2011
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu informuje, że w dniu 26 sierpnia 2011 roku Burmistrz Miasta Raciąż wydał postanowienie Znak Spr. GKM-OŚ-GP 6220.3.2011 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Pasz w Raciążu o docelowej zdolności produkcji 120 Mg/h paszy granulowanej na terenie działek o nr ew. 894/1, 894/2, 895/2, położonych w Raciążu przy ul. Płockiej na rzecz Inwestora „CEDROB”S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 oraz nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla wyżyj wymienionej inwestycji.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80310 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Środa , 01/06/2011
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 11-05-2011 Firmy Handlowo-Usługowej S.C. Kaliszewski Kazimierz i Opara Anna z siedzibą 09-140 Raciąż ul. Zawoda nr. 64 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby stacji kontroli pojazdów i warsztatu samochodowego na terenie działki o nr ew. 1534 w Raciążu przy ul. Zawoda 64
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 224624 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Środa , 01/06/2011
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 17-05-2011 Inwestora „CEDROB” S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Wytwórni Pasz w Raciążu o zdolności produkcyjnej 120 Mg/godz. paszy granulowanej na terenie działek o nr ew. 994/1, 894/2, 895/2 położonych w Raciążu przy ul. Płockiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 217492 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 OBWIESZCZENIE Wtorek , 29/03/2011
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96387 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Wtorek , 29/03/2011
  Opis: Odpowiedź na pismo GKM.OŚ.GP.7022-1/2011 z dnia 25 stycznia 2011 skierowanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 545935 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 OBWIESZCZENIE Poniedziałek, 07/03/2011
  Opis: W dniu 04 marca 2011 roku na wniosek z dnia 30 listopada 2010 roku „CEDROB” S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw w zakresie układu technologicznego i drogowego na terenie działki o nr ew. 892/1 w Raciążu przy ul. Płockiej 76.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45228 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 POSTANOWIENIE Wtorek , 22/02/2011
  Opis: Wniosek z dnia 30 listopada 2010 roku Inwestora CEDROB S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka nr 5 w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw w zakresie układu technologicznego i drogowego na terenie działki o nr ew. 892/1 w Raciążu przy ul. Płockiej 76.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1354035 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Piątek , 04/02/2011
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 30-11-2010 Inwestora „CEDROB” S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie istniejącej stacji paliw w zakresie układu technologicznego i drogowego na terenie działki o nr ew. 892/1 w Raciążu przy ul. Płockiej 76.
  Autor:
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 127644 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 OBWIESZCZENIE Wtorek , 04/01/2011
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2010 roku została wydana decyzja o brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnego parku zbiornikowego gazu płynnego propan-butan składającego się z trzech zbiorników stalowych, każdy o pojemności nominalnej 200m3 projektowanych na działce o nr ew. 894/1 położonej w Raciążu przy ul. Płockiej wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby technologiczne Wytwórni Pasz w Raciążu na rzecz Inwestora „CEDROB” S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5.
Jednocześnie zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w Urzędzie Miejskim w Raciążu pl. A. Mickiewicza 17 pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek) godz. 7:30 – 15:30.
  Autor:
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 93956 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 OBWIESZCZENIE Czwartek , 23/12/2010
  Opis: W dniu 20-12-2010 Burmistrz Miasta Raciąż wydał postanowienie Znak Spr. GKM-OŚ-GP/7624/2/2010 o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnego parku zbiornikowego gazu płynnego propan-butan składającego się z trzech zbiorników stalowych, każdy o pojemności nominalnej 200m3 projektowanych na działce o nr ew. 894/1 położonej w Raciążu przy ul. Płockiej wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby technologiczne Wytwórni Pasz w Raciążu (w budowie).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 97696 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Piątek , 05/11/2010
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 28-10-2010 Inwestora „CEDROB” S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie doziemnego parku zbiornikowego gazu płynnego propan-butan składającego się z trzech zbiorników stalowych, każdy o pojemności nominalnej 200 m3 wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby technologiczne Wytwórni Pasz w Raciążu (w budowie) na terenie działki o nr ew.894/1 położonej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130802 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Poniedziałek, 05/07/2010
  Opis: Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 5 x 3,0MW
  Autor:
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 271056 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

94 Postanowienie Środa , 04/11/2009
  Opis: Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy Wytwórni Pasz o docelowej zdolności produkcji 60 ton pasz luzem na godzinę oraz 10 ton /h paszy workowanej na terenie działek o nr ew. 894/1, 894/2, 895/2, położonych w Raciążu przy ul. Płockiej na rzecz Inwestora „CEDRB”S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1050775 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

95 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ponowne rozpatrzenie sprawy Czwartek , 22/10/2009
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 25 maja 2009 r. „CEDROB” S.A. z siedzibą 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wytwórni pasz w ramach tworzenia zabudowy produkcyjnej na terenie działek o nr ew.894/1, 894/2, 895/2 położonych przy ul. Płockiej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71545 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna