Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Raciążu
v 3.25
URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU
Burmistrz Miasta 
Urząd Miejski 
RODO 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Raciążu 
Wiadomości 
Komunikaty 
Sprawozdania finansowe 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 
Rada Miejska 
Prawo lokalne 
Wybory 2011 
Wybory 2013 
Wybory 2013 - uzupełniające do Rady Miejskiej 
Wybory 2014 
Wybory 2015 
Wybory 2018 
Wybory 2019 
Wybory 2020  
Referendum 
Jednostki pomocnicze 
Jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia i Związki 
Przetargi 
Pisemne rozpoznanie rynku (do 14000\30000 EUR) 
Kontrole 
Ochrona Środowiska 
Oferty Inwestycyjne 
Organizacje pożytku publicznego 
Oświadczenia majątkowe 2016 
Oświadczenia majątkowe 2017 
Oświadczenia majątkowe 2018 
Oświadczenia majątkowe 2019 
Oświadczenia majątkowe 2020 
Oświadczenia majątkowe 2021  
Informacje utajnione 
Spółki Prawa Handlowego 
Sprawy 
Mienie komunalne 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2005-2015 
Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 
Rządowe Centrum Legislacji: 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż 
PETYCJE 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
Zgromadzenia  
Deklaracja dostępności 
Dostępność 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 51873
strona główna: 136742
    witamy w raciążu / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
1 Potanowienie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KP.6220.1.2021 z dnia 07.09.2021r. Wtorek , 07/09/2021
  Opis: w spr. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa istniejącej farmy fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 2117/1 położonej w Raciążu, obręb 0233 Miasta Raciąż o mocy 750 kW (istniejąca farma fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy 950 kW)” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156052 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

2 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KW.6733.1.2021 z dnia 19.08.2021r. Czwartek , 19/08/2021
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego po stwierdzeniu nieważności decyzją SKO/I/IV/16/2021 wydaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie - decyzji Burmistrza Miasta Raciąża w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji celu publicznego z dnia 10.07.2020 r. na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika – ELBUDMED działającego przez Arkadiusza Radomskiego, po zmianie wniosku z dnia 09.08.2021 r., dla inwestycji polegającej na:
- budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji kontenerowej SN/nN na działkach nr ewid.: 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 2056, 2057/3, 2057/4, 2057/2, 2058, 2025/147, 2025/141, 2025/142, 2025/143, 2007, 2006/2, 2006/3, 2008, 2011, 2010/2, 2010/3, 2009, 2005/2, 2005/12, 2005/11, 2002 w obrębie ewidencyjnym 0233 Raciąż, gmina Miasto Raciąż,
- budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji SN/nN na działkach nr ewid.: 21, 33/1, 32, 33/2, 34, 35, 36, 37, 39/2, 44/14, 42/2, 55/2, 75/3, 90/3, 90/4, 90/2, 91/3, 91/4, 91/6, 92/3, 92/4, 92/2, 93, 94/1, 95/2, 96 w obrębie ewidencyjnym 0046 Sierakowo, gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110898 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

3 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KW.6733.2.2021 z dnia 18.08.2021r. Środa , 18/08/2021
  Opis: w spr. o wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 sierpnia 2021 r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, dotyczący ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej: administracyjno-biurowego z pomieszczeniami socjalno-bytowymi oraz halą garażową z pomieszczeniami magazynowymi na działce nr ewid.: 1663/3 w obrębie ewidencyjnym 0233 Raciąż, gmina Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101255 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

4 Postanowienie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KP.6220.2.2021 Piątek , 13/08/2021
  Opis: w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowa istniejącej farmy fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 738/3 i 744/1 położonych w Raciążu, obręb 0233 Miasta Raciąż, o mocy 750 kW (istniejąca farma fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy 950 kW)” w związku nałożeniem obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141647 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

5 Postanowienie Burmistrza Miasta Raciąża nr KP.6220.2.2021 z dnia 14.07.2021r. Środa , 14/07/2021
  Opis: w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa istniejącej farmy fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 738/3 i 744/1 położonych w Raciążu, obręb 0233 Miasta Raciąż o mocy 750 kW (istniejąca farma fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy 950 kW)”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158644 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

6 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Poniedziałek, 05/07/2021
  Opis: na czas oznaczony do 3 lat.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 79757 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

7 Wykaz obejmujący części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Piątek , 18/06/2021
  Opis: na czas oznaczony do 3 lat.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74813 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

8 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego Poniedziałek, 14/06/2021
  Opis: na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w Raciążu przy ul. Józefa Piłsudskiego 1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106355 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

9 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 29.04.2021r. Poniedziałek, 10/05/2021
  Opis: o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122038 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

10 Roczna anliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Piątek , 30/04/2021
  Opis: na terenie Gminy Miasto Raciąż za 2020r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 368362 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

11 Wykaz obejmujący części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonej Czwartek , 29/04/2021
  Opis: do oddania w użyczenie na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73601 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 29.04.2021r. Czwartek , 29/04/2021
  Opis: w spr. wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika – Zbigniewa Kraśniewskiego działającego w imieniu firmy
ZK-PROJEKT Zbigniew Kraśniewski, dotyczący ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
- budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN, linii kablowej nn, złączy kablowo-pomiarowych, słupa linii napowietrznej SN na działkach nr ewid.: 1443/4, 1444/8, 1487/1, 1487/15, 1487/18, 1487/34, 1487/36 w obrębie ewidencyjnym 0233 Raciąż, gmina Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104146 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

13 Informacja o ogłoszeniu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego Piątek , 23/04/2021
  Opis: na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w Raciążu przy ul. Józefa Piłsudskiego 1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145715 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Piątek , 23/04/2021
  Opis: na czas oznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120656 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

15 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 marca 2021r. Środa , 14/04/2021
  Opis: w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Karsówka w km 1+339 wzdłuż linii kolejowej nr 27 w km 55+100 na działce o numerze ewidencyjnym 1518/10 obręb nr 233 Raciąż, gmina Raciąż, powiat płoński, województwo mazowieckie w ramach projektu pn. „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 442279 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

16 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 13.04.2021r. Wtorek , 13/04/2021
  Opis: w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika – Zbigniewa Kraśniewskiego działającego w imieniu firmy ZK-PROJEKT Zbigniew Kraśniewski, dotyczący ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN, linii kablowej nn, złączy kablowo-pomiarowych, słupa linii napowietrznej SN na działkach nr ewid.: 1443/4, 1444/8, 1487/1, 1487/15, 1487/18, 1487/34, 1487/36 w obrębie ewidencyjnym 0233 Raciąż, gmina Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146721 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KP.6220.5.2020 z dnia 03.03.2021r. Środa , 03/03/2021
  Opis: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 03.03.2021r. znak KP.6220.5.2020 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fizykochemicznego podczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków Polmlek Raciąż Sp. z o. o. na terenie nieruchomości tj. działek o nr ew. 1530/3, 1530/4, 1530/15, (obręb 0233), położonych w Raciążu przy ul. Zawoda 48
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117460 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KW.6733.1.2021 z dnia 03.03.2021r. Środa , 03/03/2021
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 24 lutego 2021 r. ENERGA- OPERATOR S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika – Zbigniewa Kraśniewskiego działającego w imieniu firmy ZK- PROJEKT Zbigniew Kraśniewski, dotyczący ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
- budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN, linii kablowej nn, złączy kablowo-pomiarowych, słupa linii napowietrznej SN na działkach nr ewid.: 1443/4, 1444/8, 1487/1, 1487/15, 1487/18, 1487/34, 1487/36 w obrębie ewidencyjnym 0233 Raciąż, gmina Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105426 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

19 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 11 lutego 2021r. Środa , 03/03/2021
  Opis: w sprawie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji kontenerowej SN/nN, na działkach nr 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 2056, 2057/3, 2057/4, 2057/2, 2058, 2025/147, 2025/141, 2025/142, 2025/143, 2007, 2006/2, 2006/3, 2006/4, 2008, 2011, 2010/2, 2010/3, 2009, 2005/2, 2005/12, 2005/11, 2002, położonych w miejscowości Raciąż, obręb 0233 Miasto Raciąż, gmina Raciąż, oraz na działkach nr 21, 33/1, 32, 33/2, 34, 35, 36, 37, 39/2, 44/14, 42/2, 55/2, 75/3, 90/3, 90/4, 90/2, 91/3, 91/4 91/6, 92/3, 92/4, 92/2, 93, 94/1, 95/2, 96, położonych w miejscowości Sierakowo, obręb 0046 Sierakowo, gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 371252 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

20 Wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczoną do oddania w użyczenie Wtorek , 16/02/2021
  Opis: na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72105 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

21 Wykaz obejmujący cześć nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonej do oddania Wtorek , 02/02/2021
  Opis: w użyczenie na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72871 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

22 Wykaz obejmujący część nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania Wtorek , 02/02/2021
  Opis: dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75563 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

23 Wykaz obejmujący części nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Raciąż przeznaczonej do oddania Wtorek , 02/02/2021
  Opis: w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74525 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

24 Statystyka mieszkańców wg wieku i płci Piątek , 29/01/2021
  Opis: na dzień 31.12.2020r. (pobyt stały).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111663 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

25 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego nr KP.6220.5.2020 z dnia 29.01.2021r. Piątek , 29/01/2021
  Opis: w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fizykochemicznego podczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków Polmlek Raciąż Sp. z o. o. na terenie nieruchomości tj. działek o nr ew. 1530/3, 1530/4, 1530/15, (obręb 0233), położonych w Raciążu przy ul. Zawoda 48.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114018 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

26 OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2021 r. Poniedziałek, 25/01/2021
  Opis: w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Karsówka w km 1+339 wzdłuż linii kolejowej nr 27 w km 55+100 na działkach nr ew. 1518/9, 1518/10 i 1518/11 obręb 0233 Raciąż, gmina Raciąż, powiat płoński, województwo mazowieckie w ramach projektu pn. „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 408568 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

27 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji Piątek , 15/01/2021
  Opis: oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 168170 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

28 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Poniedziałek, 30/11/2020
  Opis: na terenie Gminy Miasto Raciąża za 2019r.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 61204 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

29 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Czwartek , 08/10/2020
  Opis: wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych - oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z utrzymania i obsługi stanowisk warsztatowych napraw pojazdów budynku handlowo-usługowego należącego do Marcina Nowaczewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: F.H.T.U. TRANSMAR Marcin Nowaczewski z siedzibą w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 443321 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

30 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji Czwartek , 08/10/2020
  Opis: oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178956 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

31 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Wtorek , 29/09/2020
  Opis: w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych drenażem rozsączającym do ziemi na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15 w Raciążu na dz. nr 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, 749/2, 751/2 obręb 001 Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 362452 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

32 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KP.6733.3.2020 z dnia 15.09.2020r. Środa , 16/09/2020
  Opis: w sprawie wydania decyzji Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 15-09-2020 Nr KP.6733.3.2020 0 ustaleniu warunków lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie: sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV (ok.50m) ze złączem kablowo pomiarowym na terenie działek o nr ewid. 1654/6, 1654/8 , obręb 0233, Miasto Raciąż, z wniosku z dnia 23 czerwca 2020 roku, złożonego przez spółkę ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, działającą poprzez pełnomocnika - Pana Jacka Chrobocińskiego, przedstawiciela SAM-BUD Sp. z o.o. ul. Graniczna 57, 09-400 Płock.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 256664 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

33 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 27.08.2020r. Poniedziałek, 07/09/2020
  Opis: w spr. decyzji Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 10 lipca 2020 r., znak KW.6733.1.2020, ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji kontenerowej SN/nN, na działkach nr 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 2056, 2057/3, 2057/4, 2057/2, 2058, 2025/147, 2025/141 , 2025/142, 2025/143, 2007, 2006/2, 2006/3, 2006/4, 2008, 2011, 2010/2, 2010/3, 2009, 2005/2, 2005/12, 2005/11, 2002, położonych w miejscowości Raciąż, obręb 0233 Miasto Raciąż, gmina Raciąż, oraz na działkach nr 21, 33/1, 32, 33/2, 34, 35, 36, 37, 39/2, 44/14, 42/2, 55/2, 75/3, 90/3, 90/4, 90/2, 91/3, 91/4 91/6, 92/3, 92/4, 92/2, 93, 94/1, 95/2, 96, położonych w miejscowości Sierakowo, obręb 0046 Sierakowo, gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 371388 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

34 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Poniedziałek, 07/09/2020
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego zlokalizowanego na działkach 981 i 982 obręb 0233 Raciąż, gm. Raciąż, powiat płoński.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1031622 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

35 Wykaz części nieruchomości gruntowych Czwartek , 03/09/2020
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 399626 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

36 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizaji celu publicznego nr. KP.6733.3.2020 z dnia 01.09.2020r. Środa , 02/09/2020
  Opis: dla inwestycji polegającej na budowie: sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV (ok.50m) ze złączem kablowo pomiarowym na terenie działek o nr ewid. 1654/6, 1654/8 , obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 418199 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

37 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Czwartek , 06/08/2020
  Opis: na czas oznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1270268 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

38 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Czwartek , 06/08/2020
  Opis: na czas oznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 912361 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

39 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Czwartek , 06/08/2020
  Opis: na czas oznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1310214 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

40 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Czwartek , 06/08/2020
  Opis: stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 969097 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KW.6733.1.2020 z dnia 10.07.2020r. Wtorek , 14/07/2020
  Opis: o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA-OPERATOR
S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika — ELBUDMED działającego przez Arkadiusza Radomskiego, dotyczącego ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
o budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji kontenerowej SN/nN na działkach nr ewid.: 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 2056, 2057/3, 2057/4,
2057/2, 2058, 2025/147, 2025/141, 2025/142, 2025/143, 2007, 2006/2, 2006/3, 2006/4, 2008, 2011, 2010/2, 2010/3, 2009, 2005/2, 2005/12, 2005/11, 2002 położonych w Raciążu, obręb ewidencyjny 0233 Raciąż, gmina Miasto Raciąż,
o budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji
SN/nN na działkach nr ewid.: 21, 33/1, 32, 33/2, 34, 35, 36, 37, 39/2, 44/14, 42/2, 55/2, 75/3, 90/3, 90/4, 90/2, 91/3, 91/4, 91/6, 92/3, 92/4, 92/2, 93, 94/1, 95/2, 96 w obrębie ewidencyjnym 0046 Sierakowo, gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 465764 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

42 Wykaz nieruchomości stanowiącycj własność Gmony Miasto Raciąż Poniedziałek, 13/07/2020
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 991800 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

43 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr Środa , 08/07/2020
  Opis: w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1039230 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

44 Komunikat 53/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku Poniedziałek, 06/07/2020
  Opis: z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 421354 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

45 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Poniedziałek, 06/07/2020
  Opis: na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3118500 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciaż nr. KP.6733.3.2020 z dnia 25 czerwca 2020r. Czwartek , 25/06/2020
  Opis: w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 23-06-2020 Inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Jacek Chrobociński w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV (ok.50m) ze złączem kablowo pomiarowym na terenie działek o nr ewid. 1654/6, 1654/8 , obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 424444 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

47 Obwieszczenie nr. KO.6233.1.2020 z dnia 22 czerwca 2020r. Wtorek , 23/06/2020
  Opis: w sprawie wydania dla Usługi Transportowe, Spedycja "PYŚ-TRANS" Wojciech Burzyński, Radzanowo-Dębniki 31, 09-451 Radzanów decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165461 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

48 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 08 czerwca 2020r. Poniedziałek, 08/06/2020
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika — ELBUDMED działającego przez Arkadiusza Radomskiego, dotyczącego ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
o budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji kontenerowej SN/nN na działkach nr ewid.: 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 2056, 2057/3, 2057/4, 2057/2, 2058, 2025/147, 2025/141, 2025/142, 2025/143, 2007, 2006/2, 2006/3, 2006/4, 2008, 2011, 2010/2, 2010/3, 2009, 2005/2, 2005/12, 2005/11, 2002 położonych w Raciążu, obręb ewidencyjny 0233 Raciąż, gmina Miasto Raciąż,
o budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji
SN/nN na działkach nr ewid.: 21, 33/1, 32, 33/2, 34, 35, 36, 37, 39/2, 44/14, 42/2, 55/2, 75/3, 90/3, 90/4, 90/2, 91/3, 91/4, 91/6, 92/3, 92/4, 92/2, 93, 94/1, 95/2, 96 w obrębie ewidencyjnym 0046 Sierakowo, gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 583905 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

49 Zawiadomienie w spr. zakończenia postępowania nr. KO.6233.1.2020 z dnia 05 czerwca 2020r. Piątek , 05/06/2020
  Opis: w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 779581 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

50 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr. KO.6233.1.2020 z dnia 22 maja 2020r. Piątek , 22/05/2020
  Opis: w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 871516 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

51 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Środa , 20/05/2020
  Opis: na czas oznaczony.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 872644 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

52 Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 06 maja 2020r. Poniedziałek, 11/05/2020
  Opis: w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3827941 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

53 Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 06 kwietnia 2020 r. Piątek , 08/05/2020
  Opis: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1354955 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

54 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 31 marca 2020r. Poniedziałek, 06/04/2020
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
- budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji kontenerowej SN/nN na działkach nr ewid.: 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 2056, 2057/3, 2057/4, 2057/2, 2058, 2025/147, 2025/141, 2025/142, 2025/143, 2007, 2006/2, 2006/3, 2006/4, 2008, 2011, 2010/2, 2010/3, 2009, 2005/2, 2005/12, 2005/11, 2002 w obrębie ewidencyjnym 0233 Raciąż, gmina Miasto Raciąż,
- budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej nN, transformatorowej stacji SN/nN nadziałkach nr ewid.: 21, 33/1, 32, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 44/14, 42/2, 55/2, 75/3, 90/3, 90/4, 90/2, 91/3, 91/4, 91/6, 92/3, 92/4, 92/2, 93, 94/1, 95/1, 95/2, 96 w obrębie ewidencyjnym 0046 Sierakowo, gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 988773 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

55 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.2.2020 z dnia 18.03.2020r. Środa , 18/03/2020
  Opis: o decyzji Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 18 marca 2020r znak KP .6733.2.2020ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z budową złączy kablowych i pomiarowych dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek o nr ew. nr ew. 1654/6, 1654/7 obręb 0233, Miasto Raciąż, na wniosek z dnia 28-01-2020 Inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Kamil Cholewiński , ul. Kwiatowa 14/8, 82-300 Elbląg.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 705788 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

56 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.1.2020 z dnia 17.03.2020r. Wtorek , 17/03/2020
  Opis: o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: linii kablowej niskiego napięcia wraz przyłączem kablowym niskiego napięcia na terenie działek o nr ew. 1521, 717, 719/2, 719/4, obręb 0233, Miasto Raciąż, na —wniosek z dnia 10-01-2020 Inwestora Energa Operator S.A. z]s Gdańsk Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam Klata z/s ul. Teresin-Gaj 30, 96-515 Teresin.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 675108 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

57 Komunikat w sprawie jakości wody Poniedziałek, 09/03/2020
  Opis: z wodociągu publicznego Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 396584 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

58 Statystyka mieszkańców według wieku i płci Środa , 04/03/2020
  Opis: na dni: 31.12.2015r., 31.12.2016r., 31.12.2017r., 31.12.2018r.. dot. pobyt stały lub czasowy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1980431 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

59 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.2.2020 z dnia 26.02.2020r. Środa , 26/02/2020
  Opis: , o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 28-01-2020 Inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Kamil Cholewiński z/s ul. Kwiatowa 14/8, 82-300 Elbląg w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z budową złączy kablowych i pomiarowych dla zasilenia budynku mieszkalnego na terenie działek o nr ewid. 1654/6, 1654/7, obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 949058 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

60 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.1.2020 z dnia 26.02.2020r. Środa , 26/02/2020
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 10-01-2020 oraz uzupełnieniem z dnia 16-01-2020 Inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Adam Klata z/s ul. Teresin-Gaj 30, 96-515 Teresin, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: linii kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączem kablowym na terenie działek o nr ewid. 1521, 717, 719/2, 719/4 , obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 926985 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

61 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Czwartek , 06/02/2020
  Opis: dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z projektowanej myjni samochodowej na działce nr 895/1 w obrębie Raciąż, gmina Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 396472 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

62 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.6.2019 z dnia 31.01.2020r. Piątek , 31/01/2020
  Opis: w sprawie wydanej decyzji Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31 stycznia 2020 r. znak. KP.6733.6.2019 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z elektroenergetyczną linią napowietrzną WN I I OkV Płock-Raciąż ( przęsło 135-136) w mieście Raciąż na terenie działek o nr ewid. 1661/10, 1662/3 , obręb 0233, Miasto Raciąż, na wniosek z dnia 28-11-219 Inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Paweł Chrapczyński reprezentujący firmę ELTEL Networks Energetyka S.A. z/s ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 736144 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

63 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.2.2020 z dnia 29.01.2020r. Środa , 29/01/2020
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z budową złączy kablowych i pomiarowych dla zasilenia budynku mieszkalnego na terenie działek o nr ewid. 1654/6, 1654/7 , obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1043068 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

64 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Czwartek , 23/01/2020
  Opis: na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 910260 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

65 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.1.2020 z dnia 20.01.2020r. Wtorek , 21/01/2020
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: linii kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączem kablowym na terenie działek o nr ewid. 1521, 717, 719/2, 719/4 , obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1060821 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

66 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.6.2019 z dnia 09 stycznia 2020r. Czwartek , 09/01/2020
  Opis: w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z elektroenergetyczną linią napowietrzną WN 110kV Płock-Raciąż ( przęsło 135-136) w mieście Raciąż na terenie działek o nr ewid. 1661/10, 1662/3 , obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1152523 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

67 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.7.2019 z dnia 08 stycznia 2020r. Środa , 08/01/2020
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną WN 1 IOkV Płock-Raciąž ( przęsło 138-139) w mieście Raciąż (kol.29 ) na terenie działek o nr ewid.1536, 1535, 1534, 1533/3, 1532/4, obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1120411 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

68 Statystyka mieszkańców według wieku i płci Wtorek , 07/01/2020
  Opis: na dzień 31 grudnia 2019r. dot. pobyt czasowy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 440122 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

69 Statystyka mieszkańców według wieku i płci Wtorek , 07/01/2020
  Opis: na dzień 31 grudnia 2019r. dot. pobytu stałego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 479186 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

70 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.5.2019 z dnia 31.12.2019r. Wtorek , 07/01/2020
  Opis: o decyzji w spr. ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji WN 110kV Raciąż- Niechodzin ( przęsło 1-2) w mieście Raciąż na terenie działek 0 nr ewid. 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 753/2 ,745/2 , 753/1, obręb 0233, Miasto Raciąż, na wniosek z dnia 30-09-219 Inwestora Energa Operator S.A. z/s Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Paweł Chrapczyński reprezentujący firmę ELTEL Networks Energetyka S.A. z/s ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 730330 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

71 Wykaz części nieruchomości gruntowych Wtorek , 10/12/2019
  Opis: przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej..
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 881917 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

72 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.7.2019 z dnia 02.12.2019r. Poniedziałek, 02/12/2019
  Opis: w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną WN 110kV Płock-Raciąż ( przęsło 138-139) w mieście Raciąż (kol.29 ) na terenie działek o nr ewid.1536, 1535, 1534, 1533/3, 1532/4, obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4790557 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

73 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.6.2019 z dnia 29.11.2019r. Piątek , 29/11/2019
  Opis: w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z elektroenergetyczną linią napowietrzną WN 1 1 OkV Płock-Raciąż ( przęsło 135-136) w mieście Raciąż na terenie działek o nr ewid. 1661/10, 1662/3 obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4769861 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

74 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.5.2019 z dnia 08.11.2019r. Piątek , 08/11/2019
  Opis: w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji WN 110kV Raciąż - Niechodzin ( przęsło 1-2) w mieście Raciąż na terenie działek o nr ewid. 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 753/2 ,745/2 , 753/1, obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1083526 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

75 Wykaz obejmujący część nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Wtorek , 22/10/2019
  Opis: na czas oznaczony dot. ul. Błonie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 991917 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

76 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.3.2019 z dnia 22.10.2019r. Wtorek , 22/10/2019
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie: gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE wraz przyłączeniami gazu na terenie działki nr ew. 1521 położonej w Raciążu, obręb 0233, (fragment działki stanowiącej część pasa drogowego ul. Zawoda) na wniosek z dnia 01-08-2019 oraz uzupełnieniem z dnia 12-08-2019 Inwestora UNIMOT System Sp. z o.o. z/s Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 623796 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

77 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.3.2019 z dnia 07.10.2019r. Poniedziałek, 07/10/2019
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE na terenie działki o nr ewid. 1521, obręb 0233, Miasto Raciąż w rejonie ul. Zawoda- Akacjowa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 833391 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

78 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.5.2019 z dnia 01.10.2019r. Czwartek , 03/10/2019
  Opis: w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji WN 110kV Raciąż- Niechodzin ( przęsło 1-2) w mieście Raciąż na terenie działek o nr ewid. 746/2, 747/2, 749/2, 751/2, 753/2 ,745/2 , 753/1, obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1031185 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

79 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.2.2019 z dnia 01.10.2019r. Czwartek , 03/10/2019
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: linii kablowej niskiego napięcia i złączy kablowych niskiego napięcia w ul. Gracja Rzewuskiego na terenie działek o nr ewid. 712/3, 712/5, 712/6, 712/7, obręb 0233, Miasto Raciąż na wniosek z dnia 15-07-2019 Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku, Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w imieniu której działa pełnomocnik Zbigniew Kraśniewski reprezentujący firmę ZK PROJEKT z/s ul. Szczęśliwa 1 1, 09-100 Płońsk.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 656402 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

80 Wykaz nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Wtorek , 24/09/2019
  Opis: na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat i zabudowanej na podstawie zezwoleniem na budowę.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 999277 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

81 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji Wtorek , 17/09/2019
  Opis: oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 515976 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

82 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr. KP.6733.2.2019 z dnia 13 września 2019r. Piątek , 13/09/2019
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: linii kablowej niskiego napięcia i złączy kablowych niskiego napięcia w rejonie ul. Gracjana Rzewuskiego na terenie działek o nr ewid. 712/3, 712/5, 712/6, 712/7, obręb 0233, Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 884228 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

83 Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 02 września 2019 r. Wtorek , 03/09/2019
  Opis: w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 294067 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

84 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony Wtorek , 13/08/2019
  Opis: tj. na okres 3 lat.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 779866 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

85 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciaż nr. KP. 6733.3.2019 z dnia 13.08.2019r. Wtorek , 13/08/2019
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE na terenie działki o nr ewid. 1521, obręb 0233, Miasto Raciąż w rejonie ul. Zawoda-Akacjowa.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 937377 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

86 Obwieszczenie Burmistrza MIasta Raciąż nr. KP.6220.1.2019 z dnia 07 lipca 2019r. Środa , 07/08/2019
  Opis: w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z dnia 07-08-2019 nr KP.6220.1.2019 0 braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do IMW na terenie działek o nr ewid. 1653/9, 1653/10, 1653/13, 1653/14, 1653/15, 1653/16, położonych w Raciążu, obręb 0233, w rejonie ul. Kilińskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 765981 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

87 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciaż nr. KP. 6733.2.2019 z dnia 02.08.2019r. Piątek , 02/08/2019
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1009225 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

88 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Piątek , 19/07/2019
  Opis: na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 836659 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

89 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego Poniedziałek, 15/07/2019
  Opis: na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr. 1 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Błonie 31/1 w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 739016 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

90 Informacja na temat Piątek , 05/07/2019
  Opis: nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu płońskiego w roku 2019.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14482403 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

91 Ogloszenie Wtorek , 04/06/2019
  Opis: o przeprowadzeniu pierwszego ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się
w budynku mieszkalnym przy ul. Błonie 31/1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3853902 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

92 Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta Raciąż Wtorek , 04/06/2019
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się
w budynku mieszkalnym przy ul. Błonie 31/1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5462231 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

93 Rada Miejska w Raciążu Piątek , 31/05/2019
  Opis: ogłasza nabór na zgłoszenia kandydatów na ławników w Sądzie Okręgowym w Płocku i w Sądzie Rejonowym w Płońsku w kadencji 2020 - 2023

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 707518 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

94 Druki dokumentów niezbędnych Piątek , 31/05/2019
  Opis: do złożenia przez kandydatów na ławników w Sądzie Okręgowym w Płocku i w Sądzie Rejonowym w Płońsku w kadencji 2020 - 2023
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 741600 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

95 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciaż nr. KP. 6733.1.2019 z dnia 17.05.2019r. Środa , 29/05/2019
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pylonu informacyjnego przy Urzędzie Miejskim w pasie drogowym Pl. A. Mickiewicza nr. 17.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 547654 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

96 Informacja na temat Poniedziałek, 06/05/2019
  Opis: nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu płońskiego w roku 2019r.  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 31691368 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

97 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciaż nr. KP. 6733.1.2019 z dnia 19.04.2019r. Piątek , 19/04/2019
  Opis: dot. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pylonu informacyjnego przy Urzędzie Miejskim w pasie drogowym Pl. A. Mickiewicza nr. 17.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 828606 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

98 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciaż nr. KO. 6233.2.2019 z dnia 12.04.2019r. Piątek , 12/04/2019
  Opis: w sprawie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Wytwórni Pasz CEDROB S.A. w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 290989 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

99 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż Czwartek , 11/04/2019
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego dot. ul. Błonie 31/1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2057652 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

100 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Poniedziałek, 08/04/2019
  Opis: dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid 1530/4 i 1530/15 obręb Raciąż, m. Raciąż, gm. Raciąż, powiat płoński w woj. mazowieckim.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 368178 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

101 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administarcyjneo nr. KO.6233.2.2019 z dnia 04 kwietnia 2019r. Czwartek , 04/04/2019
  Opis: w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Wytwórni Pasz CEDROB S.A. w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 342153 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

102 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego nr. KO.6233.2.2019 z dnia 26 marca 2019r. Wtorek , 26/03/2019
  Opis: w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Wytwórni Pasz CEDROB S.A. w Raciążu.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 346552 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

103 Obwieszczenie nr KP.6721.2.2018 z dnia 26 marca 2019r. Wtorek , 26/03/2019
  Opis: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2014r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4538731 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

104 Obwieszczenie nr KP.6721.1.2018 z dnia 26 marca 2019r. Wtorek , 26/03/2019
  Opis: o wyłożeniu di publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ulicy Płockiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1976687 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

105 Wykaz garaży stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Poniedziałek, 18/03/2019
  Opis: przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony na rzecz dotychczasowych najemców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1851214 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

106 Zawiadomienie o wydanych opiniach nr. KP.6220.1.2019 z dnia 14.03.2019r. Czwartek , 14/03/2019
  Opis: w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 1MW na terenie działek o nr ewid. 1653/9, 1653/10, 1653/13, 1653/15, 1653/16, położonych w Raciążu, obręb 0233, w rejonie ul. Kilińskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1999417 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

107 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Piątek , 08/03/2019
  Opis: dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Raciążnicy w km 32+459 przewodów w rurze osłonowej oraz demontażu starej linii średniego napięcia "Mławska 0025/21" na odcinku od stacji S5-2137 do stacji S5-1952 oraz od stacji T752084 do stacji S5-2184, w ramach budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1731120 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

108 Obwieszczenie nr. KO.6233.1.2019 z dnia 27 lutego 2019r. Środa , 27/02/2019
  Opis: w sprawie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 278843 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

109 Obwieszczenie nr. KP.6733.1.2019 z dnia 22 lutego 2019r. Poniedziałek, 25/02/2019
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 230273 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

110 Informacja na temat Poniedziałek, 25/02/2019
  Opis: nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu płońskiego w roku 2019.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 337908 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

111 Zawiadomienie o zakończeniu postepowania administracyjnego nr. KO.6233.1.2019 z dnia 19 lutego 2019r. Wtorek , 19/02/2019
  Opis: w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Raciąż dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 350260 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

112 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego Poniedziałek, 11/02/2019
  Opis: w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 344986 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

113 Obwieszczenie KP.6733.5.2018 z dnia 11 lutego 2019r. Poniedziałek, 11/02/2019
  Opis: w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 186459 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

114 Obwieszczenie KP.6220.1.2019 z dnia 06 lutego 2019r. Piątek , 08/02/2019
  Opis: w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 234876 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

115 Obwieszczenie nr KP.6733.5.2018 z dnia 22 stycznia 2019r Wtorek , 22/01/2019
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 235604 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

116 Obwieszczenie nr KP.6733.4.2018 z dnia 21 stycznia 2019r Poniedziałek, 21/01/2019
  Opis: o wydaniu decyzji o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 181427 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

117 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji Poniedziałek, 21/01/2019
  Opis: oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141043 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

118 Obwieszczenie nr. KO.6233.1.2018 z dnia 15 stycznia 2019r. Wtorek , 15/01/2019
  Opis: w sprawie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 358450 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

119 Wykaz obejmujący części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Czwartek , 10/01/2019
  Opis: przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 193215 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

120 Informacja na temat Wtorek , 08/01/2019
  Opis: nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu płońskiego w roku 2019r.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 245472 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

121 Statystyka mieszkańców według wieku i płci Poniedziałek, 07/01/2019
  Opis: na dzień 31 grudnia 2018r.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119853 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

122 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administarcyjnego Piątek , 04/01/2019
  Opis: w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Raciąż dla firmy WC LEJEK Iwona Piechulska, ul. Lazurowa 6, 05-831 Urzut.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 494940 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

123 Obwieszczenie nr KP.6733.3.2018 z dnia 03 stycznia 2019 Piątek , 04/01/2019
  Opis: o lokalizacji warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 177085 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

124 Obwieszczenie nr KP.6733.5.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. Poniedziałek, 31/12/2018
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.,
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 236520 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

125 Obwieszczenie nr KP.6733.4.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. Piątek , 28/12/2018
  Opis: dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 230262 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

126 Informacja o zmianie rachunków bankowych Poniedziałek, 24/12/2018
  Opis: Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2019 obowiązują następujące rachunki bankowe.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150488 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

127 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wtorek , 18/12/2018
  Opis: w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 342119 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

128 Obwieszczenie nr KP.6733.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Środa , 12/12/2018
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 237409 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

129 Obwieszczenie o zakomczeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji Środa , 12/12/2018
  Opis: o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 236375 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

130 Obwieszczenie nr KP.6733.2.2018 z dnia 26 listopada 2018r. Poniedziałek, 26/11/2018
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 261883 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

131 Obwieszczenie nr. KP.6733.3.2018 z dnia 20 listopada 2018r. Wtorek , 20/11/2018
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269317 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

132 Zarządzenie nr 106/2018 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 08 listopada 2018r. Czwartek , 08/11/2018
  Opis: w sprawie Powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu pn." Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 359518 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

133 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 5 listopada 2018r. Poniedziałek, 05/11/2018
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 321738 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

134 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż Poniedziałek, 29/10/2018
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu wraz z udziałem w prawie własności działki oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dot. ul. Mickiewicza 18/22.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 481714 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

135 Wykaz nieruchomości położonych w m. Raciąż Poniedziałek, 29/10/2018
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zabudowanej zgodnie z zezwoleniem na budowę.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 368235 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

136 Wykaz nieruchomości położonej w m. Raciąż Poniedziałek, 29/10/2018
  Opis: przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dot.ul. Błonie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 403333 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

137 Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 26 października 2018r. Poniedziałek, 29/10/2018
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy Pl. A. Mickiewicza 36.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1841724 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

138 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego nr. KM.6840.4.2018 z dnia 25 października 2018r. Czwartek , 25/10/2018
  Opis: na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Błonie 31/1 w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 154246 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

139 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji Piątek , 19/10/2018
  Opis: oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 221389 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

140 Obwieszczenie nr. KP.6721.2.2018 z dnia 16 października 2018r. Poniedziałek, 15/10/2018
  Opis: o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2014r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1635419 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

141 Obwieszczenie nr. KP.6721.1.2018 z dnia 16 października 2018r. Poniedziałek, 15/10/2018
  Opis: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ulicy Płockiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 547936 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

142 Obwieszczenie nr. KP.4123.1.2012 z dnia 04 października 2018r. Czwartek , 04/10/2018
  Opis: w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, układu urbanistycznego w mieście Raciąż.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 340887 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

143 Obwieszczenie nr. KP.6733.2.2018 z dnia 28 września 2018r. Piątek , 28/09/2018
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 352365 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

144 Informacja o ogłoszeniu i przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego Wtorek , 25/09/2018
  Opis: na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Błonie 31/1 w Raciążu wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w gruncie i w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1820049 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

145 Obwieszczenie nr. KP.6733.1.2018 z dnia 21 września 2018r. Piątek , 21/09/2018
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 261316 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

146 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego Poniedziałek, 10/09/2018
  Opis: na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy Pl. A. Mickiewicza 36.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 279446 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

147 Wykaz obejmujący części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Piątek , 07/09/2018
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na osiedlu Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 286596 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

148 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży Piątek , 07/09/2018
  Opis: w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1405713 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

149 Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 22 sierpnia 2018r. Wtorek , 04/09/2018
  Opis: w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 341410 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

150 Nieodpłatna pomoc prawna Piątek , 31/08/2018
  Opis: w Urzędzie Miejskim w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80788 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

151 Obwieszczenie nr KP.6220.1.2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. Wtorek , 28/08/2018
  Opis: w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do suszenia produktów mleczarskich na terenie zakładu Polmlek Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 194723 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

152 Obwieszczenie nr. KP.6733.1.2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. Poniedziałek, 27/08/2018
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 227761 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

153 Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Ciechanowie Czwartek , 23/08/2018
  Opis: o wydaniu decyzji z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 254474 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

154 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciążą Środa , 22/08/2018
  Opis: w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 131505 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

155 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy MIasto Raciąż przeznaczonych do sprzedaży Piątek , 10/08/2018
  Opis: w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1332520 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

156 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMiny MIasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Piątek , 10/08/2018
  Opis: na czas oznaczony do 3 lat na osiedlu Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 198115 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

157 Zarządzenie 69/2018 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 27 lipca 2018r Wtorek , 31/07/2018
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2219307 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

158 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr. KP.6220.1.2018 Poniedziałek, 30/07/2018
  Opis: dotyczy zakładu Polmlek Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 321005 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

159 Obwieszczenie nr KP.6733.1.2018 z dnia 25 lipca 2018r. Środa , 25/07/2018
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 235582 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

160 Zarządzenie nr 67/2018 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 17 lipca 2018r. Czwartek , 19/07/2018
  Opis: w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 500719 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

161 Wykaz nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. 19 stycznia Wtorek , 17/07/2018
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 432291 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

162 Wykaz lokali mieszkalnych na ulicy 19 stycznia Wtorek , 17/07/2018
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, rzecz najemcy lokalu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2479774 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

163 Wykaz lokali mieszkalnych na ulicy Błonie Wtorek , 17/07/2018
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 415170 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

164 Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego, Wtorek , 17/07/2018
  Opis: na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kilińskiego 56/2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 340076 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

165 Informacja o wynikach czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Wtorek , 17/07/2018
  Opis: położonego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kilińskiego 56/2 w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 340076 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

166 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż Piątek , 06/07/2018
  Opis: sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, układu urbanistycznego w mieście Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 316513 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

167 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w m. Raciąz Wtorek , 03/07/2018
  Opis: przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 438127 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

168 Wykaz lokali mieszkalnych Poniedziałek, 25/06/2018
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu - Pl. A. Mickiewicza 18/22.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1044885 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

169 Wykaz lokali mieszkalnych Poniedziałek, 25/06/2018
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu - ul. Kilińskiego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2188532 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

170 Zarządzenie nr. 42/2018 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 6 czerwca 2018r. Piątek , 15/06/2018
  Opis: w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1973776 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

171 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Raciąż przeznaczonych do sprzedaży Wtorek , 05/06/2018
  Opis: w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Plac Adama Mickiewicza.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 510042 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

172 Informacja o ogłoszeniu i przeprowadzeniu czwartego przetargu ustengo nieograniczonego Środa , 30/05/2018
  Opis: na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu wraz z udziałem w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2467932 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

173 Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 24 kwietnia 2018r. Środa , 23/05/2018
  Opis: w sprawie wejścia w życie z dniem 26 maja 2018r taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 875875 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

174 Wykaz obejmujący część nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wtorek , 15/05/2018
  Opis: na czas oznaczony do 3 lat.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 302552 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

175 Informacja o opłacie za zmniejszenie Piątek , 13/04/2018
  Opis: naturalnej retencji terenowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 663326 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

176 Iformacja Starosty Płońskiego nr GG.661.4.1.2018 z dnia 21 marca 2018r. Wtorek , 27/03/2018
  Opis: o rozpoczęciu prac geodezyjnych w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w jednostce ewidencyjnej 142002_1 Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108628 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

177 Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego Środa , 21/03/2018
  Opis: na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul Kilińskiego 56/2 w Raciążu

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 779914 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

178 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wtorek , 06/03/2018
  Opis: w sprawie środowiska i jego ochronie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 215175 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

179 Wykaz obejmujący częsci nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do ddania w dzierżawę Wtorek , 27/02/2018
  Opis: na czas oznaczony do 3 lat.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 167182 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

180 Wykaz nieruchomości pzeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat Wtorek , 27/02/2018
  Opis: na rzecz dotychczasowych dzierżawców -
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 226947 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

181 Informacja o wyniku drugiergo przetargu ustanego nieograniczonego Wtorek , 20/02/2018
  Opis: na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kilińskiego 56/2 w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 197123 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

182 Wykaz nieruchomości stanowiącej pomieszczenie użytkowe do oddania w użytkowanie Wtorek , 16/01/2018
  Opis: na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika na ulicy Kilińskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182949 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

183 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji Poniedziałek, 15/01/2018
  Opis: oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 118184 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

184 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wtorek , 09/01/2018
  Opis: w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na lokal użytkowy przy ul. Kilińskiego 56/2 (świetlica)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 767704 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

185 Statystyka mieszkańców według pwieku i płcki Piątek , 05/01/2018
  Opis: na dzień 31 grudnia 2017r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92229 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

186 Informacja na temat Czwartek , 04/01/2018
  Opis: nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu płońskiego w roku 2018.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108516 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

187 Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 27 grudnia 2017r. Piątek , 29/12/2017
  Opis: w sprawie zawiadomienia wszystkich stron postępowania dotyczącego Wytwórni Pasz w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 236322 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

188 Obwieszczenie nr KP.6220.2.2017 Piątek , 29/12/2017
  Opis: w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dot. Polmlek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 158713 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

189 Wykaz nieruchomości położonych w m. Raciąż Wtorek , 19/12/2017
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 226185 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

190 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego Wtorek , 19/12/2017
  Opis: Informacja z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 1 w Raciążu który odbył się w dniu 08 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu plac Adama Mickiewicza 17, pokój nr.28.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 211724 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

191 Zawiadomienie o zakończeniu postęowania nr KP.6220.2.2017 Środa , 13/12/2017
  Opis: dotyczy zakładu Polmlek Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 251307 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

192 Obwieszczenie z dnia 07.12.2017r nr KP.6730.11.2017 Czwartek , 07/12/2017
  Opis: o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ew. 1500/9 przy ul. Sportowej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151710 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

193 Obwieszczenie Burmistrza iasta nr KP.6624.A1.2017 z dnia 20.11.2017r. Wtorek , 21/11/2017
  Opis: w sprawie umieszczania tabliczek z numeracją porządkową nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150610 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

194 Wykaz nieruchomości przeznaocznych do doddania w dzierżawę Wtorek , 21/11/2017
  Opis: na czas określony na ulicy Akacjowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187954 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

195 Obwieszczenie nr KP.6730.11.2017z dnia 16 listopada 2017r. Czwartek , 16/11/2017
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji u ustaleniu warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ew. 1500/9 przy ul. Sportowej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 175520 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

196 Ogłoszenie Wtorek , 07/11/2017
  Opis: o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 553134 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

197 Informacja o kwocie dotacji Czwartek , 26/10/2017
  Opis: dla przedszkola
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69259 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

198 Obwieszczenie nr KP.6730.11.2017 z dnia 05.10.2017r. Czwartek , 05/10/2017
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sportowej w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 176817 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

199 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administacyjnego nr KP.6220.2.2017 z dnia 03.10.2017r. Środa , 04/10/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do suszenia produktów mleczarskich na terenie zakładu Polmlek Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 198740 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

200 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr KP.6220.2.2013 z dnia 15.09.2017 Piątek , 15/09/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Pasza w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 166603 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

201 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż nr KP.6733.3.2017 z dnia 15.09.2017 Piątek , 15/09/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161199 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

202 Wykaz lokali mieszkalnych położononych w mieście Raciąż Wtorek , 12/09/2017
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 338461 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

203 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Wtorek , 05/09/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców - ul. Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 362544 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

204 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Wtorek , 05/09/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 318155 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

205 Wykaz obejmujący garaż stanowiący własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczony do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy Wtorek , 05/09/2017
  Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego garaż przeznaczony do oddania w najem ma czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178197 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

206 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży Wtorek , 05/09/2017
  Opis: w formie przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Kilińskiego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 378957 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

207 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąz z dnia 04.09.2017r nr KP.6733.2.2017 Poniedziałek, 04/09/2017
  Opis: o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 165100 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

208 Obwieszczenie na KP.6733.3.2017 z dnia 31.08.2017r. Czwartek , 31/08/2017
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 207709 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

209 INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI Piątek , 25/08/2017
  Opis: ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2017 ROKU
W GMINIE MIASTO RACIĄŻ
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69225 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

210 Obwieszczenie nr KP.6733.3.2017 z dnia 21.08.2017r Poniedziałek, 21/08/2017
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 203419 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

211 Obwieszczenie onr KP.6733.2.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 Piątek , 18/08/2017
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204306 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

212 Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2017r nr KP.6733.2.2017 Czwartek , 27/07/2017
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 206234 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

213 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Raciążu Środa , 26/07/2017
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 246043 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

214 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Raciążu Środa , 26/07/2017
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 254288 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

215 Wykaz garaży stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Środa , 12/07/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców - dot. ul. Kilińskiego 56/1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 215987 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

216 Wykaz garaży stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Środa , 12/07/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców - dot. pl. A. Mickiewicza 17
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 380241 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

217 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Środa , 12/07/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców - dot. ul. Akacjowa 9
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 412502 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

218 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Środa , 12/07/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców - dot. ul. Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 619579 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

219 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż Środa , 12/07/2017
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 410642 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

220 Protokół z przeprowadzonego DIALOGU TECHNICZNEGO Czwartek , 06/07/2017
  Opis: związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Platforma e-Urząd w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 377264 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

221 Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji Wtorek , 04/07/2017
  Opis: dot. wpisu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków układu urbanistycznego w mieście Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1714331 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

222 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 02.06.2017r nr KP.6220.1.2017 Piątek , 02/06/2017
  Opis: w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 164452 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

223 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża nr. KP.6220.2.2013 z dnia 25 maja 2017r. Czwartek , 25/05/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni Pasz w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 307016 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

224 Informacja nt. zgłoszeń do udziału w Dialogu Technicznym Wtorek , 23/05/2017
  Opis: związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Platforma e-Urząd w Raciążu"
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 314600 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

225 Ogłoszenie o dialogu technicznym Poniedziałek, 15/05/2017
  Opis: w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Platforma e-Urząd w Raciążu".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1729377 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

226 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Wtorek , 25/04/2017
  Opis: na terenie Gminy Miasto Raciąż za 2016 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3533235 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

227 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Środa , 19/04/2017
  Opis: dotyczące Koenergii
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 168384 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

228 OBWIESZCZENIE Piątek , 14/04/2017
  Opis: Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 30 marca 2017 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191197 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

229 Obwieszczenie nr KP.6733.1.2017 Wtorek , 04/04/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151204 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

230 Obwieszczenie o zakończeniu postęowania administracyjnego Wtorek , 28/03/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 219646 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

231 Ogłoszenie Piątek , 24/03/2017
  Opis: o sprzedaży drewna tartacznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 123652 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

232 Obwieszczenie o zakończeniu postęowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wtorek , 14/03/2017
  Opis: o zakończeniu postępowaniu administracyjnego z wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183919 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

233 Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2017r nr KP.6733.1.2017 Czwartek , 23/02/2017
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji i ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 190894 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

234 Informacja o jakości wód Piątek , 10/02/2017
  Opis: przeznaczonych do picia przez ludzi z wodociągu publicznego w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 443683 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

235 ObwieszczenieBurmistrza Miasta Raciąża Wtorek , 24/01/2017
  Opis: w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 151618 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

236 Ogłoszenie o sprzedaży drewna tartacznego Poniedziałek, 23/01/2017
  Opis: z gatunku topola w ilości ok. 60 m 3.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 123952 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

237 Ankieta Poniedziałek, 16/01/2017
  Opis: dotycząca nowych idei dotyczących projektowania publicznego transportu zbiorowego w przyszłości i zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wdrażanego projektu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 415791 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

238 Informacja o darmowych pradach prawnych Środa , 11/01/2017
  Opis: w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 443967 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

239 Obwieszczenie Wtorek , 03/01/2017
  Opis: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95516 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

240 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż Poniedziałek, 05/12/2016
  Opis: w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji położonej w obszarze i rejonie Placu Mickiewicza i ulic Piłsudskiego, Zielonej i Warszawskiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160785 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

241 Obwieszczenie o wszczęciu postęowania administracyjnego Piątek , 02/12/2016
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 185845 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

242 Obwieszczenie o zakończeniu postęowania administracyjnego Środa , 16/11/2016
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 202763 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

243 OBWIESZCZENIE Środa , 09/11/2016
  Opis: OBWIESZCZENIE
O zmianie Uchwały Nr XVII/149/2016 Rady Gminy Miasto Raciąż z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Raciąż – Raciąż Północny
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 196631 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

244 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Piątek , 14/10/2016
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 196124 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

245 Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Środa , 21/09/2016
  Opis: o zakończeniu postępowania w sprawie wpisania do Rejestru Zabytków układu urbanistycznego w mieście Raciąż
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 212571 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

246 Dotyczy Konkursu KS.041.3.1.2016 Piątek , 02/09/2016
  Opis: Przedłużenie terminu składania ofert w konkursie na koncepcje architektoniczno-budowlaną.
  Autor:
  Typ: application/x-pdf
  Rozmiar: 103562 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

247 Obwieszczenie KP.6733.1.2016 Poniedziałek, 25/07/2016
  Opis: sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 153319 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

248 Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 21 lipca 2016 roku Poniedziałek, 25/07/2016
  Opis: W sprawie ogłoszenie i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 859791 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

249 Ogłoszenie sprzedaż drewna Piątek , 15/07/2016
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu informuj , iż posiada na sprzedaż drewno tartaczne:
Topola- 8,22 m³
Dąb- 7,61 m³
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 89905 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

250 Obwieszczenie o zakończeniu ostęowania administracyjnego Czwartek , 23/06/2016
  Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 356715 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

251 Ogłoszenie konkursu nr KS.041.3.1.2016 Czwartek , 23/06/2016
  Opis: na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

  Autor:
  Typ: application/zip
  Rozmiar: 93072783 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

252 Ogłoszenie o naborze na Partnera projektu Czwartek , 09/06/2016
  Opis: Ogłoszenie o naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie"

  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 871681 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

253 Obwieszczenie Środa , 01/06/2016
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 351405 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

254 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż Środa , 01/06/2016
  Opis: w drodze przetargu nieograniczonego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 620169 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

255 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2015 ROK Czwartek , 28/04/2016
  Opis: ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2015 ROK
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 5983909 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

256 Informacja nr KM.6840.3.2015 Wtorek , 29/03/2016
  Opis: Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/save
  Rozmiar: 247615 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

257 Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 03 marca 2016r. Wtorek , 15/03/2016
  Opis: w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 474425 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

258 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Wtorek , 08/03/2016
  Opis: Informacja z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 1.
  Autor:
  Typ: x-type/subtype
  Rozmiar: 263813 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

259 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 26.02.2016r. Piątek , 26/02/2016
  Opis: w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części obiektu warsztatowego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 266235 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

260 Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 05.02.2016r. Piątek , 12/02/2016
  Opis: dotyczące odwołania Pana Dariusza Kalinowskiego na decyzję Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 29.09.2014r.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 337686 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

261 Ocena jakości wody Środa , 10/02/2016
  Opis: Ocena jakości wody
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 358273 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

262 Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawców Środa , 03/02/2016
  Opis: na prowadzenie bieżącej konserwacji oraz usuwania awarii z zakresu robót hydraulicznych w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 291472 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

263 Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawców Środa , 03/02/2016
  Opis: na prowadzenie bieżącej konserwacji oraz usuwania awarii z zakresu robót elektrycznych w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 248337 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

264 Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 20 stycznia 2016r. Wtorek , 26/01/2016
  Opis: w sprawie ogłoszenia i wprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1629159 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

265 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza Wtorek , 26/01/2016
  Opis: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 1.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1200512 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

266 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony Poniedziałek, 25/01/2016
  Opis: na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 stycznia wraz z ustanowieniem dla niej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1196682 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

267 Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 20 stycznia 2016r. Poniedziałek, 25/01/2016
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1496438 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

268 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości Środa , 13/01/2016
  Opis: oznaczonej jako działka nr 1522/4 przy ul. 19 stycznia.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 238003 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

269 Informacja o Nieodpłatnych Poradach Prawnych Czwartek , 07/01/2016
  Opis: w Urzędzie Miejskim w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1521471 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

270 Wykaz lokali użytkowych położonych w Raciążu Wtorek , 15/12/2015
  Opis: przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 311955 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

271 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę Wtorek , 15/12/2015
  Opis: dotyczy ulicy Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 313787 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

272 Wykaz nieruchomości położonych w Raciązu przy ul. Mławskiej Wtorek , 10/11/2015
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas ograniczony
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 274777 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

273 Wykaz nieruchomości położónych w Raciązu przy ul. Akacjowej Wtorek , 10/11/2015
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas ograniczony
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 285266 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

274 Wykaz nieruchomości położonych w Raciążu przy ul. Akacjowej Wtorek , 10/11/2015
  Opis: przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas ograniczony
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 280867 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

275 Wykaz nieruchomości położonych w Raciążu na ul. Kilińskiego Wtorek , 10/11/2015
  Opis: przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 461309 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

276 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 06.11.2015r. Piątek , 06/11/2015
  Opis: na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciążu przy ulicy 19 stycznia.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 928233 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

277 Zarządzenie nr 113/2015 z dnia 02.11.2015r Piątek , 06/11/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1469718 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

278 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Wtorek , 03/11/2015
  Opis: na sprzedaż nieruchomości przy ulicy 19 stycznia
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 266698 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

279 ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/4 Środa , 21/10/2015
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zaprasza do składania ofert na wynajem stoisk handlowych znajdujących się przy ul. Wolności 7,9,11,13 oraz ul. Rzewuskiego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1039088 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

280 Zarządzenie nr 98/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 września 2015 roku Wtorek , 15/09/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 674543 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

281 Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 września 2015 roku Wtorek , 15/09/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 702641 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

282 Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 września 2015 roku Wtorek , 15/09/2015
  Opis: w sprawie przeznaczenia do oddania w najem garażu na czas oznaczony
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 581840 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

283 Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 września 2015 roku Wtorek , 15/09/2015
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 670435 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

284 WYKAZ GARAŻY Wtorek , 15/09/2015
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 309648 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

285 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Wtorek , 15/09/2015
  Opis: do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 902030 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

286 Informacja Burmistrza Miasta Raciąża Poniedziałek, 31/08/2015
  Opis: Informacja Burmistrza Miasta Raciąża o rozstrzygnięciu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Płockiej 52 w Raciążu.
  Autor:
  Typ: document/pdf
  Rozmiar: 201641 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

287 Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 26 sierpnia 2015 roku Czwartek , 27/08/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1427863 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

288 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża Czwartek , 13/08/2015
  Opis: o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Punktu skupu złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych na działce położonej w Raciążu przy ulicy Zawoda 62
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 248405 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

289 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża Poniedziałek, 03/08/2015
  Opis: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach w rejonie ulicy Mieszka I.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 264122 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

290 Informacja Burmistrza Miasta Raciąża Sobota , 25/07/2015
  Opis: o miejscach na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych, obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w kampanii referendalnej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71386 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

291 Informacja Burmistrza Miasta Raciąża Wtorek , 21/07/2015
  Opis: o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 168494 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

292 Wykaz nieruchomości Wtorek , 21/07/2015
  Opis: do oddania w dzierżawę na czas oznaczony
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1937232 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

293 Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 lipca 2015r. Wtorek , 14/07/2015
  Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1209759 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

294 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wtorek , 14/07/2015
  Opis: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 331044 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

295 Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 10 lipca 2015r. Wtorek , 14/07/2015
  Opis: w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Płockiej 52.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 2690267 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

296 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża Poniedziałek, 01/06/2015
  Opis: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 243616 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

297 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2014 ROK Piątek , 08/05/2015
  Opis: ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2014 ROK
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5855897 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

298 Informacja Burmistrza Miasta Raciąża Środa , 06/05/2015
  Opis: o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 225395 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

299 Zapytanie ofertowe KI.032/3 Piątek , 17/04/2015
  Opis: w sprawie wynajmu stoisk do handlu owocami miękkimi.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 1038487 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

300 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Czwartek , 16/04/2015
  Opis: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 328215 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

301 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wtorek , 14/04/2015
  Opis: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 323699 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

302 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wtorek , 14/04/2015
  Opis: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 331772 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

303 Ogłoszenie o sprzedaży urządzenia EKG Czwartek , 09/04/2015
  Opis: Ogłoszenie o sprzedaży urządzenia EKG będącego własnością SPZOZ w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 471030 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

304 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Czwartek , 09/04/2015
  Opis: Ogłoszenie o sprzedaży samochodu będącego własnością SPZOZ w Raciążu
  Autor:
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 470039 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

305 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 7021.1.19.2015 Środa , 11/03/2015
  Opis: Wykonanie remontu budynku przy ulicy Kilińskiego 56/2 w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 252729 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

306 ZAPYTANIE OFERTOWE nr KI.032/1 Środa , 18/02/2015
  Opis: pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2015 r. - usługi weterynaryjne
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 3655320 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

307 Sprostowanie do WYKAZU NIERUCHOMOŚCI położonej w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Środa , 28/01/2015
  Opis: Sprostowanie do WYKAZU NIERUCHOMOŚCI położonej w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
ulica Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 318307 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

308 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Środa , 28/01/2015
  Opis: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
ulica Jana Pawła II
ulica Zawoda
Plac Adama Mickiewicza
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 3616499 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

309 Świadczenie opieki medycznej z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej Środa , 14/01/2015
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania ofert na „Świadczenie opieki medycznej z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ na bazie funkcjonującego dotychczas SPZOZ w Raciążu”
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 3121321 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

310 Rozstrzygnięcie przetargu Wtorek , 09/12/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana, działki o nr ewid. 1147/6, 1147/8 o łącznej powierzchni 0,0230ha, położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia, KW PL 1L/00023011/8.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 219591 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

311 Burmistrz Miasta Raciąża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Środa , 22/10/2014
  Opis: Nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. 19 Stycznia
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1316882 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

312 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Raciąża Środa , 15/10/2014
  Opis: Ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę wydzielonej części terenu (chodnika) przy ul. Ks. Gracjana Rzewuskiego w Raciążu (przy cmentarzu parafialnym) tj. czterech wydzielonych miejsc o pow. Ok. 8m2 (4m x 2m) oznaczonych numerami od 1 do 4 zgodnie z załącznikiem nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej związanej z dniem Wszystkich Świętych (handel zniczami i kwiatami), w dniach od 30.10.2014r. do 02.11.2014r. (tj. każde miejsce 4 dni).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 919629 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

313 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę Środa , 15/10/2014
  Opis: Raciąż, pl. A. Mickiewicza 5
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 63732 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

314 Burmistrz Miasta Raciąża informuje Środa , 15/10/2014
  Opis: o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 63732 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

315 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Płockiej 52 Środa , 27/08/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Miasto Raciąż, jest położona na terenie miasta Raciąż, przy ul. Płockiej 52.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1059858 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

316 Wykazy lokali użytkowych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Czwartek , 21/08/2014
  Opis: Raciąż, pl. A. Mickiewicza 36
Raciąż, ul. Błonie
Raciąż, ul. Jana Pawła II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1141153 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

317 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Czwartek , 21/08/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana położona w Raciążu przy ul. 19 Stycznia, składająca się z działek o nr ewid. 1147/6 i 1147/8.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 623784 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

318 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąż Niedziela , 10/08/2014
  Opis: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Montaż kotła na biomasę o mocy 150 kW i magazynu kontenerowego na paliwo stałe wraz z systemem kominowym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 318710 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

319 OBWIESZCZENIE Poniedziałek, 28/07/2014
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2010 roku oraz w dniu 18 listopada 2011 roku wpłynął wniosek Inwestora Firma Produkcyjno-Handlowa "ZEW" Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo, ul. Lwowska 17 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o mocy 4 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 393795 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

320 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców oraz wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Poniedziałek, 30/06/2014
  Opis: Lokal użytkowy o pow. użytkowej 25,46m2, położony w budynku jednolokalowym przy pl. A.Mickiewicza 5 w Raciążu.
Nieruchomość położona w Raciążu przy ul. Błonie, nr ewid. działki: 1330/10, 1332/12.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1108756 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

321 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ Środa , 25/06/2014
  Opis: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kryteriów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 597592 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

322 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 18-06-2014 Poniedziałek, 23/06/2014
  Opis: o przedłużeniu załatwienia sprawy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 394307 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

323 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców Środa , 11/06/2014
  Opis: Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Błonie 31/1 w Raciążu.
Garaż murowany usytuowany przy ul. Zawoda w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 965701 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

324 OBWIESZCZENIE Piątek , 06/06/2014
  Opis: Zawiadamiam, że została wydana decyzja przez Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 05 czerwca 2014 znak KP.6733.5.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę o nr ew. 1058/1 położoną w Raciążu, w rejonie ul. Wolności 4, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym w celu zasilenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną z wniosku Inwestora Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 235752 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

325 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Czwartek , 15/05/2014
  Opis: Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 07-05-2014 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 106 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działkę o nr ew. 1058/1 położoną w Raciążu, w rejonie ul. Wolności 4, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym w celu zasilenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 353803 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

326 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Czwartek , 15/05/2014
  Opis: Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 07-05-2014 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 106 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działki o nr ew. 1177/3, 1178/3 położonych w Raciążu, w rejonie ul. Kilińskiego 1, dla zasilenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 358383 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

327 ZARZĄDZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 5 maja 2014 roku Poniedziałek, 05/05/2014
  Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych..
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 338896 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

328 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 22 kwietnia 2014 roku Piątek , 02/05/2014
  Opis: Miejsca przeznaczone na umieszczanie darmowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
  Autor:
  Typ: image/jpeg
  Rozmiar: 185111 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

329 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 15 kwietnia 2014 roku Czwartek , 24/04/2014
  Opis: Granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 455681 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

330 Burmistrz Miasta Raciąż informuje Środa , 16/04/2014
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż informuje, iż na okres 21 dni tj. od 16.04.2014 do 07.05.2014r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu, pl. A. Mickiewicza 17 oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 1522328 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

331 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Środa , 05/03/2014
  Opis: Nieruchomość zabudowana położona w Raciążu przy ul. Płockiej 52, oznaczona nr ewidencyjnym 1264
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 702097 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

332 Wykaz garaży przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy. Środa , 05/03/2014
  Opis: Wykaz garaży przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 906793 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

333 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Poniedziałek, 27/01/2014
  Opis: Zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 22-01-2014 ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Płocku 09-400 Płońsk ul. Wyszogrodzka 106 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę o nr ew. 1146/52 położoną w Raciążu, w obszarze ulicy Jana Pawła II, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym w celu zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków komunalnych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37482 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

334 Burmistrz Miasta Raciąż informuje Środa , 15/01/2014
  Opis: Wykazy garaży przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców: Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 217211 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

335 OBWIESZCZENIE Środa , 13/11/2013
  Opis: Zawiadamiam, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 23-10-2013 r, znak: DOZ-OAiK-6700/419/13-[ML/54/13] uchylił decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05.03.2013 r., znak DC.5140.58.2013 wpisującą do rejestru zabytków układ urbanistyczny Miasta Raciąż i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63054 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

336 Burmistrz Miasta Raciąż informuje Środa , 06/11/2013
  Opis: Wykaz garaży położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajmu na rzecz dotychczasowych najemców: Raciąż, ul. Zawoda
Wykaz lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców: Raciąż, ul. Błonie
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 226031 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

337 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Środa , 31/07/2013
  Opis: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które dzierżawią te nieruchomości na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat i je zabudowały zgodnie z pozwoleniem na budowę – dot. działek nr 1584/25 i 1584/26 położonych w Raciążu przy ul. Konarskiego oraz wykazy nieruchomości niezabudowanych położonych w Raciążu oznaczonych numerami działek 1212/20 i 1103/5 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 120437 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

338 Wykaz garaży położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajmu na rzecz dotychczasowych najemców Środa , 17/07/2013
  Opis: Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 31470 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

339 Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta Raciąż dnia 11 czerwca 2013 roku Piątek , 05/07/2013
  Opis: Zarządzeniem Nr 44/2013 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 11 czerwca 2013
roku został wprowadzony Regulamin wymiany urządzeń i elementów
wyposażenia lokalu oraz zwrotu kosztów z tytułu wymiany urządzeń i
elementów wyposażenia lokalu we własnym zakresie przez najemców w
lokalach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasto Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 162917 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

340 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony Czwartek , 27/06/2013
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 56-58, część dz. ew. nr 1584/22
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25485 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

341 Wykaz nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Środa , 12/06/2013
  Opis: Przedmiotowy teren położony jest w kompleksie oznaczonym MNś/U przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną średniej intensywności z usługami centrotwórczymi
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 278307 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

342 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony tj. do dnia 30 czerwca 2013r. Środa , 24/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 56-58, część dz. ew. nr 1584/22.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 364591 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

343 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzez najemcy lokalu Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. Akacjowa 1 lok nr 4
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23513 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

344 Wykaz garaży położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajmu na rzecz dotychczasowych najemców Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, PL. A. Mickiewicza 17
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19357 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

345 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. Akacjowa 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19187 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

346 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. Akacjowa 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26561 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

347 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemcy lokalu Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. 19 Stycznia 7A lokal nr 8
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24068 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

348 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemcy lokalu Środa , 17/04/2013
  Opis: Raciąż, ul. 19 Stycznia 7A lokal nr 12
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24889 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

349 Burmistrz Miasta Raciąż informuje Środa , 17/04/2013
  Opis: że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16524 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

350 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Środa , 17/04/2013
  Opis: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży: ul. Akacjowa 1 lok. 4, ul. 19-stycznia 7A lok 8, ul. 19-stycznia 7A lok 12.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 20551 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

351 OBWIESZCZENIE Środa , 03/04/2013
  Opis: W dniu  2 kwietnia  2013   roku   na wniosek z dnia  17-12-2012 Polskiego  Koncernu Naftowego  ORLEN S.A.  09-411 Płock ul. Chemików 7    została wydana decyzja Nr GKM-OŚ-GP.6220.1.2013 o braku  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia  polegającego  na: Budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 1334 w Raciążu przy ul. Płockiej w miejscu istniejącej stacji ,po jej likwidacji na działkach o nr ewidencyjnych  907/3 i 907/4 obręb 0233 Raciąż oraz 74/1 obręb 0006  Cieciersk Gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68028 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

352 Burmistrz Miasta Raciąż informuje Środa , 13/03/2013
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż informuje
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 15836 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

353 WYKAZ Środa , 13/03/2013
  Opis: nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata.
Raciąż ul. Kilińskiego 56-58, część dz. ew. nr 1584/22.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19558 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

354 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 10 października 2012 roku Środa , 10/10/2012
  Opis: W sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowych o mocy 4 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w m. Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 136256 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

355 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Środa , 10/10/2012
  Opis: Raciąż, ul. Błonie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170706 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

356 Wykaz lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców. Środa , 10/10/2012
  Opis: Raciąż, ul. Błonie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 182677 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

357 Wykaz lokali mieszkaniowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali. Środa , 25/07/2012
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 48 lokal nr 10.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1146375 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

358 OBWIESZCZENIE Czwartek , 28/06/2012
  Opis: Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 5 x 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1, 760 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23008 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

359 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH Środa , 30/05/2012
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
Raciąż, ul. Kilińskiego 48 lokal nr 5
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 229331 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

360 Wezwanie na rozprawę administracyjną Wtorek , 29/05/2012
  Opis: zawiadamiam, że w budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu ul. Parkowa 14 w dniu 20 czerwca 2012 roku o godz. 16:00 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wniosku „ZEW” Firmy Produkcyjno-Handlowej Dariusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17 dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 112649 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

361 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Raciąż Wtorek , 29/05/2012
  Opis: o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93623 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

362 Zawiadomienie Poniedziałek, 21/05/2012
  Opis: Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3,0 MW wraz infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63766 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

363 OBWIESZCZENIE Wtorek , 10/04/2012
  Opis: o wyłożeniu ponownym do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Raciąż w obszarze oznaczonym literami B i G
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 245159 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

364 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat Środa , 14/03/2012
  Opis: Raciąż, ul. Mławska, nr ewid. działki: 1062/2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 166367 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

365 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku - Opinia Czwartek , 08/03/2012
  Opis: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku.
Opinia – przedsięwzięcie polegające na „budowie czterech elektrowni wiatrowych po 3 MW wraz z elementami towarzyszącymi na działkach nr 2117/1; 738/3; 744/1 i 760 położonych w obrębie miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 147115 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

366 OBWIESZCZENIE Środa , 29/02/2012
  Opis: o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81682 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

367 Wezwanie na rozprawę administracyjną Środa , 29/02/2012
  Opis: W budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, ul. Parkowa 14, w dniu 26 marca 2012 roku o godz. 11:00 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wniosku „ZEW” Firmy Produkcyjno-Handlowej Dariusz Kuligowski, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3.0MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106416 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

368 OBWIESZCZENIE Poniedziałek, 27/02/2012
  Opis: Postanowienie z dnia 17 lutego 2012 roku znak; WOOŚ-II.4242.560.2011.EW uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25664 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

369 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działko na rzecz najemcy lokalu Środa , 15/02/2012
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 56B lokal nr 15
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146338 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

370 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działko na rzecz najemcy lokalu. Środa , 15/02/2012
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 56B lokal nr 9
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143381 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

371 Zapytanie ofertowe Piątek , 13/01/2012
  Opis: na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W RACIĄŻU”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 378611 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

372 WYKAZ Środa , 30/11/2011
  Opis: nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Raciąż, ul. 19 Stycznia, nr ewid. nieruchomości: 1146/52
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1160055 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

373 WYKAZ GARAŻY położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajęcia Środa , 30/11/2011
  Opis: 1. Garaż usytuowany przy Pl. A. Mickiewicza 31 o pow. użytk 12,0m2
2. Garaż usytuowany przy ul. Zawoda 30 o pow. użytk. 22,4m2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 108929 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

374 Burmistrz Miasta Raciąż ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Raciążu Środa , 09/11/2011
  Opis: 1) nieruchomość zabudowana położona przy ul. Sportowej 3, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00028112/1, oznaczona jako działka o nr ewid. 1482/2 o pow. 0,3973ha. Na działce zlokalizowany jest były budynek biurowy o pow. zabudowy 427m2, powierzchni użytkowej 1090 m2 i kubaturze 3.416m2.
2) nieruchomość zabudowana położona przy ul. Błonie 23, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PL1L/00003845/7 oznaczona jako działka o nr ewid. 1376/2 o pow. 0,0360 ha. Na działce znajdują się naniesienia po komunalnym budynku mieszkalnym.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 386670 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

375 Wykaz nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Środa , 21/09/2011
  Opis: Nieruchomość niezabudowana położona w Raciążu przy ul. Warszawskiej 24.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 211094 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

376 Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Środa , 21/09/2011
  Opis: Nieruchomość położona w Raciążu przy ul. Błonie zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212939 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

377 Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Środa , 21/09/2011
  Opis: Nieruchomość położona jest w Raciążu przy ul. Sportowej 3, zabudowana jest budynkiem biurowym (obecnie nieużywanym).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 259345 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

378 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 sierpnia 2011 roku Wtorek , 16/08/2011
  Opis: W sprawie podziału Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 259858 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

379 WYKAZ Środa , 10/08/2011
  Opis: nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Raciąż, ul. Kilińskiego
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Raciąż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 156549 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

380 WYKAZ Środa , 03/08/2011
  Opis: nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która dzierżawi tę nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zabudowana zgodnie z pozwoleniem na budowę.
Raciąż, ul. Błonie
KW PL1L/00005508/7
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 208992 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

381 WYKAZ Środa , 03/08/2011
  Opis: lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
Raciąż, ul. Kilińskiego 48 lokal nr 9
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212300 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

382 WYKAZ Czwartek , 07/07/2011
  Opis: lokali położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
Raciąż, ul. Kilińskiego 15 lokal nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 689477 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

383 WYKAZ Czwartek , 07/07/2011
  Opis: lokali położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
Raciąż, ul. Kilińskiego 15 lokal nr 3.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 122967 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

384 WYKAZ Środa , 15/06/2011
  Opis: lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 86396 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

385 WYKAZ Wtorek , 31/05/2011
  Opis: lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 433960 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

386 WYKAZ Środa , 13/04/2011
  Opis: nieruchomości położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 308648 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

387 WYKAZ Środa , 02/03/2011
  Opis: nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88244 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

388 WYKAZ GARAŻY Środa , 02/03/2011
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 88847 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

389 OGŁOSZENIE – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO Środa , 02/03/2011
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2011 należy składać w terminie od 1 marca 2011r. do 31 marca 2011. (pokój nr 25).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 128680 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

390 WYKAZ GARAŻY Środa , 20/10/2010
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 545675 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

391 WYKAZ Środa , 13/10/2010
  Opis: nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
Nr ewid. nieruchomości: 1584/22
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 236974 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

392 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali Wtorek , 20/07/2010
  Opis: Raciąż, ul. Zawoda 7 lokal nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 200093 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

393 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali Wtorek , 20/07/2010
  Opis: Raciąż, ul. 19-Stycznia 7B lokal nr 13
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202221 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

394 Wykaz lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców Środa , 23/06/2010
  Opis: Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej.
Lokal znajduje się przy przystanku PKS.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 6,0m2.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 222566 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

395 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemcy lokalu. Środa , 05/05/2010
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 58 lokal nr 6
Lokal znajduje się w budynku wielomieszkaniowym usytuowanym na działce nr ewid. 1584/6 o pow. 485m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Raciąż, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW PL1L/00027544/1. Mieszkanie położone jest na drugim piętrze i składa się dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju – łącznie o pow. użytk. 52,8 m2.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 306885 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

396 OBWIESZCZENIE Wtorek , 27/04/2010
  Opis: OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Dotyczy wyznaczenia na obszarze miasta Raciąża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 125866 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

397 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemcy lokalu. Środa , 24/03/2010
  Opis: Raciąż, ul. Kilińskiego 56 lokal nr 4
Lokal znajduje się w budynku wielomieszkaniowym usytuowanym na działce nr ewid. 1584/5 o pow. 342m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Raciąż, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW26813. Mieszkanie położone jest na pierwszym piętrze i składa się jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju – łącznie o pow. użytk. 29,0 m2.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 205722 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

398 Wykaz lokali użytkowych garaży Piątek , 12/03/2010
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych najemców, dzierżawców

Położenie: Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 17
Powierzchnia użytk. garażu: 16,5 m kw.
Przeznaczenie: garaż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94192 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

399 WYKAZ Środa , 13/01/2010
  Opis: nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nr ewid. Nieruchomości:
1328/7

Pow. wydzierżawionej działki: 22 m kw.
Opis: Na działce usytuowany kiosk handlowy stanowiący własność wnioskodawcy z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163969 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

400 WYKAZ Środa , 13/01/2010
  Opis: nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Nr ewid. Nieruchomości:
1332/6
1330/1

Pow. wydzierżawionej działki: 30 m kw.
Opis: Na działce usytuowany kiosk handlowy stanowiący własność wnioskodawcy z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 163394 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

401 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH Środa , 13/01/2010
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali

Położenie i numer lokalu:
Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 36/1
lokal nr 2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 205007 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

402 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH Środa , 13/01/2010
  Opis: położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali

Położenie i numer lokalu:
Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 36/1
lokal nr 1
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 201973 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

403 OBWIESZCZENIE Czwartek , 07/01/2010
  Opis: Dot. Spr. GKM-OŚ-GP/7624/09/10

Burmistrz Miasta Raciąż , działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia , że w dniu 07 stycznia 2010 roku na wniosek z dnia 22 maja 2009 roku „CEDROB"S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Pasz w Raciążu o docelowej zdolności produkcji 60 ton pasz luzem na godzinę oraz 10 ton paszy workowanej, realizacja na terenie działek o nr ew. 894/1, 894/2, 895/2, położonych w Raciążu przy ul. Płockiej..
Jednocześnie zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Raciążu PI. A. Mickiewicza nr 17 pok. Nr 14 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek) godz. 730 - 1530

Burmistrz Miasta Raciąż
/-/Janusz Sadowski
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81100 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

404 OGŁOSZENIE Niedziela , 13/12/2009
  Opis: W związku z Zarządzeniem Nr 43/ 2009
Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 1 grudnia 2009 roku

informuję

ustala się dzień 24 grudnia 2009 roku dodatkowym
dniem wolnym od pracy dla Urzędu Miejskiego
w Raciążu w zamian za święto 26 grudnia 2009 roku
przypadające w sobotę.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ MGR JANUSZ SADOWSKI
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40121 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

405 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią działki na rzecz najemców lokali Środa , 09/12/2009
  Opis: Położenie i numer lokalu:
Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 18/22 I lokal nr 14
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 186494 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

406 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Czwartek , 19/11/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, ul. Kilińskiego
Nr ewid. Nieruchomości: 1212/17
Pow. wydzierżawionej działki: 20 m kw.
Opis: Na działce usytuowany kiosk handlowy stanowiący własność wnioskodawcy z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 328761 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

407 WYKAZ Wtorek , 10/11/2009
  Opis: nieruchomości zabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wniesienia aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Raciążu, ul. Wolności 34
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 735444 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

408 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Czwartek , 01/10/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, ul. Błonie
Nr ewid. Nieruchomości: 1332/6, 1330/1
Pow. wydzierżawionej działki: 40 m
Opis: Na działce usytuowany kiosk handlowy stanowiący własność wnioskodawcy z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 260707 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

409 Wykaz lokali użytkowych garaży położonych w m. Raciąż przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych najemców, dzierżawców Środa , 30/09/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, Pl. A. Mickiewicza 17
Przeznaczenie: garaż
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 214941 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

410 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Środa , 30/09/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, ul. Błonie
Nr ewid. Nieruchomości: 1332/6, 1330/1
Pow. wydzierżawionej działki: 24,21 m
Opis: Na działce usytuowany kiosk handlowy stanowiący własność wnioskodawcy z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 195078 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

411 Wykaz lokali położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy Wtorek , 01/09/2009
  Opis: Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na działce o nr ewid. 1779 o pow. 825 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Raciąż, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW 24032.
Powierzchnia użytk. lokalu: 46,0 m2
Raciąż, ul. Zawoda 7 lokal nr 4
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 183469 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

412 OBWIESZCZENIE Piątek , 07/08/2009
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu działając na podstawie art, 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) - zawiadamia, że w dniu 06-08-2009 roku na wniosek inwestora „CEDROB”S.A.
06-400 Ciechanów ul. Płocka 5 wdana została decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni pasz w Raciążu przy ul. Płockiej na terenie działek o nr ew. 894/1, 894/2, 895/2 o łącznej pow.4.9 ha.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Raciążu pokój. Nr. 14 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Raciąż
/-/ mgr Janusz Sadowski
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 186672 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

413 Wykaz lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców Wtorek , 28/07/2009
  Opis: Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej (kwiaciarnia).
Lokal usytuowany w budynku komunalnym przy Pl. A. Mickiewicza 5.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 27,7m2.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 153241 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

414 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Poniedziałek, 20/07/2009
  Opis: Urząd Miejski w Raciążu zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 25 maja 2009 „CEDROB” S.A. z siedzibą 06-400 Ciechanów, ul. Płocka 5 w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wytwórni pasz w ramach tworzenia zabudowy produkcyjnej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155639 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

415 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262561 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

416 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Położenie: Raciąż, ul. Szwedzka
Nr ewid. Nieruchomości: 1531/5
Przeznaczenie: Pod budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w tym wieży Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 142640 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

417 Wykaz lokali użytkowych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Raciąż ul. Błonie
Lokal znajduje się przy przystanku PKS
Stanowi własność Gminy Miasta Raciąż.
Lokal użytkowy o pow. użytk. 6,0m2
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 127392 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

418 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat Środa , 10/06/2009
  Opis: Burmistrz Miasta Raciąż informuje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę n/w działki: 1528/16
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 347779 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

419 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Czwartek , 04/06/2009
  Opis: Budowa wiaduktu łączącego dwa przyczółki w ramach inwestycji pod nazwą budowa obwodnicy Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60, na odcinku od km 112+194,20 do km 116+786, zlokalizowanego na dz. nr 1518/1, 1518/2, 1518/3, 1518/4 w obrębie Raciąż, gmina Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144062 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

420 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Czwartek , 09/04/2009
  Opis: Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.OŚ.GP.341-1/09. nazwa zadania: "Budowa sali gimnastycznej na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296678 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

421 Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Raciąż przeznaczonych do sprzedaży Środa , 08/04/2009
  Opis: Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek o nr ewid. 894/1, 894/2, 895/2 położona przy ul. Płockiej w Raciążu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 139956 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

422 Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 13 marca 2009 roku Poniedziałek, 23/03/2009
  Opis: W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Raciąż w przedmiocie połączenia Gmin Miasto Raciąż i Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100306 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

423 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ Poniedziałek, 23/03/2009
  Opis: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 20 marca 2009 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46705 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

424 OBWIESZCZENIE Środa , 25/02/2009
  Opis: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60227 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

425 OBWIESZCZENIE Środa , 25/02/2009
  Opis: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Raciąż.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63516 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

426 OGŁOSZENIE Środa , 05/11/2008
  Opis: W związku z Zarządzeniem Nr 27/2008 Burmistrza Miasta Raciążą z dnia 27 października 2008.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42492 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

427 OGŁOSZENIE w związku z Zarządzeniem nr 13/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 24 kwietnia 2008 roku Poniedziałek, 28/04/2008
  Opis: OGŁOSZENIE w związku z Zarządzeniem nr 13/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 24 kwietnia 2008 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50330 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

428 OGŁOSZENIE w związku z Zarządzeniem nr 12/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 15 kwietnia 2008 roku Poniedziałek, 28/04/2008
  Opis: OGŁOSZENIE w związku z Zarządzeniem nr 12/2008 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 15 kwietnia 2008 roku
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51318 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

429 Ogłoszenie w związku z Zarządzeniem nr 27/2007 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 26 listopada 2007 Środa , 28/11/2007
  Opis: Ogłoszenie w związku z Zarządzeniem nr 27/2007 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 26 listopada 2007
  Autor: Urząd Miejski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50792 bytes
 

Redaktor: Paulina Ryfińska

  ostatnia modyfikacja: 28 Wrzesień 2021 - 13:32
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna